El Síndic demana un mecanisme més àgil i flexible per a substituir professionals que atenen alumnes amb necessitats especials

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha recomanat a la Conselleria d’Educació Universitats i Ocupació que, com més prompte millor, aprove un procediment més àgil i flexible per a acurtar els temps a l’hora de substituir els professionals de suport a l’alumnat amb necessitats educatives específiques. Luna insisteix que aquestes actuacions per a cobrir els recursos de suport s’han de programar amb la suficient antelació perquè estiguen cobertes abans del començament del curs.

Aquestes són algunes de les recomanacions del Síndic a l’Administració educativa després de rebre una queixa per la falta de recursos de suport (fisioterapeutes) en el CEIP Sant Vicent de la Vall d’Uixó.

De l’informe que l’Administració educativa va remetre al Síndic es desprén que la Conselleria ha realitzat actuacions en relació amb la dotació de personal de suport, i que els professionals del centre docent han treballat per a suplir la falta de recursos de suport. Un esforç que la institució reconeix. No obstant això, en la data de la resolució del Síndic, les places de fisioterapeutes (una plaça i mitja) continuen sense cobrir-se. Per això, Luna considera necessari i urgent buscar alternatives que responguen millor a la problemàtica plantejada en aquesta queixa.

En aquest sentit, el defensor del poble valencià suggereix a la Conselleria que valore la possibilitat de la gestió indirecta de la prestació de serveis especialitzats a través d’empreses col·laboradores o mitjançant la signatura de convenis de col·laboració amb ONG, fins a la resolució dels procediments per a cobrir les vacants i baixes.

Luna també insisteix que «la falta de prestació de suport educatiu a l’alumnat amb necessitats específiques no pot suposar en cap cas que l’alumnat quede separat de l’entorn escolar fins que es cobrisquen les vacants, les baixes o els permisos del personal que presta aquest servei; ni que tal manca, encara que siga breu, puga ser suplida pel personal docent ni els seus familiars segons les seues disposicions laborals».

Consulta la nostra actuació: 12041804.pdf (elsindic.com)

El Síndic reclama més personal per a atendre l’alumnat amb necessitats educatives especials d’un centre públic d’educació infantil de València

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha recomanat a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que dote l’Escola Infantil Xiquet Jesús de València amb un docent de suport i un educador d’educació especial per a cobrir les necessitats de l’alumnat amb necessitats educatives específiques del centre.

L’actuació del defensor del poble es va originar després de la queixa presentada per un representant de l’AMPA, en la qual manifestava la falta de resposta de la Conselleria a les peticions realitzades per a sol·licitar els recursos de suport per a l’alumnat de l’escola. Justament, quant a aquesta falta de resposta, el Síndic ha al·ludit a la «condició d’interessat» que tindria l’AMPA del centre per a instar l’Administració educativa a donar una contestació directa, congruent i motivada a aquesta associació.

Luna recorda en la resolució l’obligació legal d’Educació de garantir plenament el dret a l’educació inclusiva, equitativa i de qualitat. L’Administració ha d’«afavorir que l’alumnat amb necessitats educatives especials puga continuar la seua escolarització de manera adequada en tots els nivells educatius preobligatoris  i postobligatoris». Per a això, haurà de realitzar els ajustos raonables segons les seues necessitats i facilitar mesures de suport personalitzades i efectives per a fomentar al màxim el seu desenvolupament acadèmic i social en condicions d’igualtat respecte d’altres alumnes.

El Síndic insisteix que les demores a cobrir les places i la tardança a crear-ne de noves generen situacions de més vulnerabilitat i desigualtat en l’accés a l’educació per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

Consulteu la resolució del Síndic sobre aquest assumpte.

 

El Síndic investiga l’actuació de l’Administració per a atendre els problemes de salut mental en l’IES La Moreria de Mislata

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha obert una queixa d’ofici per a investigar i supervisar l’actuació de les conselleries d’Educació i de Sanitat en relació amb la situació extrema denunciada per l’equip directiu de l’IES La Moreria de Mislata.

Aquesta directiva, absolutament desbordada pels problemes de salut mental de l’alumnat del centre i amb 15 menors amb el protocol de conductes suïcides activat, ha dimitit en bloc per la falta de recursos per a atendre’ls.

Aquests fets, al costat de la falta de personal especialitzat que impedeix prestar l’atenció necessària a l’alumnat amb necessitats educatives específiques, reforç docent i, finalment, deficiències en les infraestructures del centre, havien sigut plantejats i comunicats per l’equip directiu del centre, de manera reiterada, davant la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

En aquesta primera fase d’instrucció, el defensor del poble valencià s’ha dirigit a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i els ha demanat informació detallada sobre aquest assumpte.

Concretament, Luna ha sol·licitat a l’Administració educativa un informe que detalle els protocols d’actuació i intervenció que s’hi han implementat, les mesures d’abordatge educatiu adoptades davant el conflicte que altera la convivència del centre, una còpia de l’informe de la direcció de l’institut i els programes concrets que s’hi estan aplicant davant la situació denunciada i aquells que es preveu desenvolupar.

Aquesta institució també s’ha interessat per la dotació de recursos de suport, les peticions realitzades des de l’institut per al Pla d’actuació per a la millora; les deficiències existents en la infraestructura educativa i els ajustos necessaris, com també la previsió temporal per a escometre les referides obres necessàries. D’altra banda, el Síndic ha preguntat a la Conselleria de Sanitat si, en el cas de l’alumnat d’aquest institut, han sigut implementades les mesures d’intervenció previstes en el Pla de prevenció del suïcidi i maneig de la conducta suïcida de la Comunitat Valenciana.

Educació i Sanitat tenen un mes a partir d’ara per a remetre a aquesta institució els informes sol·licitats. Un període que podria ser ampliat un altre mes, amb caràcter excepcional, si així ho sol·licitaren.

Consulteu la resolució d’inici de queixa d’ofici del Síndic: 11941904.pdf (elsindic.com)

El Síndic urgeix a agilitar la construcció del nou col·legi a Llíria

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha instat la Conselleria d’Educació a agilitar al màxim els procediments per a la “redelegació” de competències a l’Ajuntament de Llíria a fi de construir el nou centre docent del municipi. A més, demana a l’Administració educativa que faça un seguiment de la gestió municipal d’aquesta competència delegada i que proporcione informació detallada, amb caràcter trimestral, als representants de la comunitat educativa del CEIP Sant Miquel.

Aquesta ha sigut la resposta del defensor del poble valencià a la queixa presentada per un membre de l’AMPA del col·legi Sant Miquel, en la qual denunciava la falta d’espai en aquest centre des de fa anys.

Segons l’informe remés per la Conselleria a petició del Síndic, el CEIP Sant Miquel hauria passat d’escolaritzar 18 grups d’alumnes a escolaritzar-ne 30 en l’actualitat, amb la finalitat d’atendre les necessitats d’escolarització de Llíria. Aquest increment ha obligat a instal·lar-hi huit aules prefabricades i reconvertir espais comuns en aules de grup.

A causa de la congestió del col·legi, l’Administració autonòmica va delegar al maig de 2019 a l’Ajuntament de Llíria la construcció d’un nou col·legi (en el marc del programa Edificant), ara en procés de «redelegacióۚ» per circumstàncies sobrevingudes.

El defensor del poble valencià considera que la situació que s’ha descrit del col·legi Sant Miquel està prologant-se massa en el temps. Una dilació que cada vegada resulta més «qüestionable», segons el Síndic, perquè comporta que l’alumnat estiga escolaritzat en un centre congestionat ꟷtal com reconeix l’Administració educativaꟷ i que una part de l’alumnat passe tota la seua etapa educativa en instal·lacions provisionals».

En la seua resolució Luna insisteix en el fet que difícilment es podrà assolir una educació de qualitat si el centre docent on aquesta ha de ser impartida no compta amb les instal·lacions, l’equipament i els mitjans materials necessaris per a satisfer les necessitats educatives de l’alumnat. Per a satisfer de manera efectiva aquest dret, el Síndic aposta per l’eliminació dels barracons, la recuperació d’espais comuns escolars utilitzats per a aules i la construcció de noves instal·lacions que donen resposta a la demanda educativa.

Consulteu la nostra actuació: 11937169.pdf (elsindic.com)

El Síndic demana a Educació mesures més efectives per a aturar l’assetjament escolar

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha dirigit a la Conselleria d’Educació una sèrie de recomanacions per a ajudar a erradicar l’assetjament escolar de les aules. Al llarg dels últims anys aquesta institució ha constatat una preocupació creixent pels problemes de convivència i violència escolar com a model de conducta, el qual impedeix el desenvolupament normal del dret fonamental a l’educació.

L’escola ha de ser un lloc on es puga practicar i aprendre la convivència entre persones diferents, un espai de relació del qual quede exclòs qualsevol tipus de violència, discriminació o humiliació. Tanmateix, des que es va iniciar la pandèmia de la covid, els casos de ciberassetjament entre escolars i les agressions grupals han crescut un 65%.

El Síndic considera que té una importància vital la manera d’actuar dels equips directius dels col·legis i instituts en relació amb la prevenció i intervenció sobre qualsevol forma de violència, per xicoteta que aquesta puga semblar. I és que, independentment de la família, si hi ha un àmbit on els menors han d’estar a redós de comportaments i actituds violentes, aquest és, sens dubte, l’escola, a la qual s’accedeix no sols per a adquirir coneixements, sinó també per a aprendre a conviure sense violència i amb respecte a totes les persones, sense cap discriminació.

En la informació facilitada per la Conselleria d’Educació el Síndic troba a faltar una major concreció de les mesures preventives impulsades pels centres, referides a programes de mediació, i la posada en marxa de les aules de convivència previstes en la normativa. També s’hi evidencia l’escassa formació que reben els equips docents i directius dels centres amb la finalitat de detectar indicis de situacions d’assetjament. És per això que el defensor del poble valencià urgeix a posar en marxa, com més prompte millor, programes específics de formació que tinguen com a objectiu una detecció ràpida de possibles situacions d’assetjament. Aquests processos formatius, afegeix Luna, «haurien de facilitar la inclusió de les famílies i, sobretot, dels alumnes mateixos, perquè adquirisquen habilitats i tècniques de resolució de conflictes, i així puguen complementar la funció exercida pels docents».

L’Administració autonòmica educativa ha acceptat les recomanacions del Síndic i s’ha compromés a continuar avançant per a erradicar aquest tipus de violència a les aules. En aquest sentit, ha anunciat al defensor que està treballant en el Projecte de decret d’igualtat i convivència, el qual posa èmfasi en la participació efectiva de les famílies i de l’alumnat en àmbits com ara l’establiment de normes de convivència, la presa de decisions i la prevenció i resolució pacífica de conflictes.

Accediu als documents següents:

El síndic urgeix a millorar l’atenció a estudiants ucraïnesos en col·legis i instituts de la Comunitat Valenciana

El síndic de Greuges, Ángel Luna, ha dictat una sèrie de recomanacions encaminades a millorar l’atenció que reben els estudiants ucraïnesos que s’han incorporat als col·legis i instituts de la Comunitat Valenciana.

El Síndic reconeix l’esforç realitzat per l’Administració educativa i en particular per tot el personal docent que ha hagut d’afrontar els problemes sobrevinguts en el dia a dia de l’escolarització i atenció d’aquests menors. El defensor és conscient de la sobrecàrrega de treball que han suportat, no sols per l’adaptació de continguts educatius, sinó també per l’atenció emocional.

En aquest sentit, Luna urgeix a reforçar el nombre de docents, orientadors i personal de suport, sobretot en els centres educatius amb ràtios d’alumnes per damunt del que és desitjable i que han rebut menors que han fugit de la guerra a Ucraïna. Aquest reforç escolar especialitzat facilitaria treballar per la igualtat i la inclusió dels menors ucraïnesos en el sistema educatiu valencià, mitjançant el desenvolupament de polítiques públiques inclusives.

Pel que fa al professorat, Luna sol·licita també que, com a mínim, se li oferisca una formació extraordinària i adequada a les noves necessitats, que aborde específicament com cal tractar a les aules els menors amb traumes emocionals.

Quant als problemes comunicatius entre el personal docent i no docent dels centres amb les famílies i menors ucraïnesos, el defensor insta a organitzar serveis de traducció que faciliten aquesta comunicació, amb independència de les possibilitats de formar grups d’alumnes ja matriculats en els centres que puguen, de manera voluntària, prestar ajuda als esforços de comunicació realitzats pels docents.

Així mateix, insta que la Inspecció Educativa i els equips d’orientació facen un seguiment continu per a constatar que les necessitats d’aquest alumnat es troben en tot moment cobertes i, en cas contrari, que s’esmenen les deficiències detectades.

Consulteu la resolució: 11851135.pdf (elsindic.com)

El Síndic supervisa l’escolarització de menors ucraïnesos als centres educatius valencians

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha obert una queixa d’ofici per a investigar i supervisar l’actuació de l’Administració educativa valenciana en relació amb la incorporació de xiquetes, xiquets i adolescents ucraïnesos a centres docents públics de la nostra Comunitat.

Concretament, el defensor del poble valencià vol conéixer el protocol específic d’acollida de l’alumnat ucraïnés, com també els detalls dels plans anunciats per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a reforçar la capacitat del sistema educatiu actual: increment de professorat, unitats d’orientació, contractació de traductors/es, aules internivell o formació específica de docents per a atendre aquests menors i les seues famílies. Luna també s’ha interessat pels centres en què s’han escolaritzat menors ucraïnesos i tenen una ràtio per damunt del que és recomanable, i vol saber què s’està fent sobre aquest tema.

La Conselleria, per part seua, compta amb un mes per a remetre l’informe al Síndic, un termini que pot ser ampliat trenta dies més amb caràcter excepcional, sempre que ho sol·licite.

Fonts oficials indiquen que les comunitats autònomes han escolaritzat més de 7.000 menors, el 40% dels quals -segons s’ha publicat en diversos mitjans de comunicació i ha reconegut la Direcció General d’Innovació Educativa d’aquesta Conselleria- han sigut escolaritzats a centres docents públics de la Comunitat Valenciana. Un augment d’alumnat que difícilment es pot atendre amb l’organització dels recursos previstos al començament de curs.

En aquest sentit, el Síndic al·ludeix a la seua obligació legal d’atendre i de protegir de manera prioritària aquelles persones en situació d’especial vulnerabilitat, tal como ocorre en aquest cas amb xiquets i adolescents ucraïnesos que han arribat a territori espanyol fugint de la guerra. Una emergència que requereix un atenció especial, tenint en compte la situació, les necessitats i les dificultats emocionals dels menors com a conseqüència del trauma viscut.

D’altra banda, Luna s’ha unit a la iniciativa de la Xarxa Europea de Defensors de la Infància per a facilitar que xiquets, xiquetes i adolescents ucraïnesos desplaçats puguen seguir el seu currículum educatiu des de la distància. Per a això, el Síndic publica en el seu web una guia elaborada per l’oficina del Defensor del Poble ucraïnés que conté informació per a xiquets, pares i mestres sobre recursos educatius en línia, de difusió lliure.

Instem Educació a pagar els retards del complement salarial a un cap de departament

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha sol·licitat a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que, al més prompte possible, abone el complement retributiu a un docent que va acudir al Síndic a començament d’any. L’afectat havia sigut nomenat cap de departament l’1 de setembre del 2020 i se li va renovar el nomenament al setembre de l’any 2021, però no havia percebut el complement corresponent, ni tampoc cap resposta de l’Administració educativa.

Així mateix, el defensor del poble valencià també adverteix l’Administració educativa sobre l’excessiva demora a respondre la sol·licitud presentada pel funcionari, alhora que li recorda l’«obligació legal imperativa de resoldre, dins del termini i en la forma escaient, les peticions i els recursos formulats pels interessats». N’hi ha prou amb observar els terminis transcorreguts (2/09/21 a 5/01/2022) per a arribar a la conclusió que l’actuació de l’Administració no ha sigut prou respectuosa amb el dret a una bona administració de la persona promotora de la queixa.

En la contestació al Síndic la Conselleria d’Educació al·ludia a l’escassetat de recursos humans com a motiu de la falta de resposta i d’abonament del complement retributiu corresponent a la prefectura de departament. Unes dificultats en matèria de personal de les quals el Síndic és conscient, però que, al seu parer, «no poden ser obstacle per al respecte i la protecció del dret individual dels empleats públics a percebre retribucions, sense distingir entre retribucions bàsiques i complementàries».

Per aquest motiu el síndic recomana a la Conselleria que adopte mesures organitzatives i de funcionament per a eliminar els obstacles relatius a la falta de recursos humans que impedeixen pagar puntualment els empleats públics i contestar-los dins del termini i en la forma escaient. L’elaboració de nous programes de gestió d’expedients, la millora dels programes informàtics i l’assignació de més mitjans personals són alguns dels suggeriments oferits pel Síndic.

Consulteu la resolució sobre aquest assumpte.

Guia de recursos en línia perquè xiquetes i xiquets ucraïnesos puguen seguir amb el seu currículum educatiu

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, s’ha unit a la iniciativa de la Xarxa Europea de Defensors de la Infància per a facilitar que els xiquets, xiquetes i adolescents ucraïnesos desplaçats puguen seguir la seua educació –formal– des de la distància.

En aquest sentit, i des de hui, el Síndic de Greuges publica en el seu web una guia elaborada per l’oficina del Defensor del Poble ucraïnés, que conté informació per a xiquets, pares i mestres sobre recursos educatius en línia, de lliure difusió. També hi incorpora un calendari interactiu de tutories i classes ateses per professorat, dirigides a l’alumnat ucraïnés que cursa estudis entre els graus 1 (equivalent a 1r de primària) i 11 (equivalent a 2n BAT).

Així mateix, la guia ofereix suport metodològic per a mestres i materials d’autoaprenentatge sobre matèries bàsiques, a banda d’activitats audiovisuals dirigides a xiquets i xiquetes d’educació infantil (de 3 a 6 anys).

Més informació: Guia per a xiquets, pares i mestres sobre recursos educatius ucraïnesos – Sindic de greuges (elsindic.com)

 

El Síndic urgeix a cobrir les vacants de personal d’administració i serveis d’un IES a Benicarló

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, s’ha dirigit tant a la Conselleria d’Educació com a la d’Administracions Públiques per a demanar-los que «cobrisquen, al més aviat possible, les vacants de personal subaltern i auxiliar de gestió en l’IES Ramón Cid de Benicarló», a la província de Castelló.

Cal recordar que el personal d’administració i serveis (PAS) que treballa en els instituts no depén únicament d’Educació, sinó també de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques. Una particularitat que, igual que passa amb els educadors, retarda la incorporació dels treballadors als seus llocs de treball. Per aquest motiu el defensor del poble valencià ha sol·licitat a les dues administracions implicades que aproven un procediment més àgil i flexible, tant en la creació de places com en la gestió de borses, per a acurtar els temps en la cobertura d’aquests llocs de personal no docent adscrits als centres públics. La finalitat és clara: cobrir les baixes i vacants en el menor temps possible.

La intervenció del Síndic en aquest assumpte es va iniciar a la fi del mes de desembre de 2021, després de rebre una queixa que denunciava que de les quatre places PAS assignades a aquest institut solament una estava ocupada (una altra està deserta des del 2019, i les altres dues des del maig i el setembre de 2021).

D’acord amb l’escrit de queixa, aquestes mancances havien sigut comunicades a l’Administració educativa, sense èxit. Per al Síndic, el personal administratiu i de serveis dels instituts és un suport imprescindible per a tota la comunitat educativa: famílies, alumnat, docents i equips directius. En aquest sentit, considera que la demora a cobrir les vacants existents d’aquests professionals en aquest moment del curs escolar genera una «situació insostenible» i causa una «sobrecàrrega de treball» tant als equips directius com a la resta del personal.

Tot i que Luna reconeix l’esforç de l’Administració Pública Valenciana en la dotació de PAS, considera que és «necessari i urgent» cercar alternatives que responguen millor a la problemàtica plantejada. «Estem davant d’un “problema de temps” i per tant caldrà generar processos més àgils i d’equitat per a evitar les conseqüències negatives de tota índole que la demora tant a cobrir la baixes com a cobrir les vacants del personal dels centres docents públics produeixen a la comunitat educativa, i entenem que cal afrontar aquesta situació donant cobertura diàriament a les baixes que s’hi generen».

Consulteu la nostra actuació.