El Síndic demana a Educació mesures més efectives per a aturar l’assetjament escolar

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha dirigit a la Conselleria d’Educació una sèrie de recomanacions per a ajudar a erradicar l’assetjament escolar de les aules. Al llarg dels últims anys aquesta institució ha constatat una preocupació creixent pels problemes de convivència i violència escolar com a model de conducta, el qual impedeix el desenvolupament normal del dret fonamental a l’educació.

L’escola ha de ser un lloc on es puga practicar i aprendre la convivència entre persones diferents, un espai de relació del qual quede exclòs qualsevol tipus de violència, discriminació o humiliació. Tanmateix, des que es va iniciar la pandèmia de la covid, els casos de ciberassetjament entre escolars i les agressions grupals han crescut un 65%.

El Síndic considera que té una importància vital la manera d’actuar dels equips directius dels col·legis i instituts en relació amb la prevenció i intervenció sobre qualsevol forma de violència, per xicoteta que aquesta puga semblar. I és que, independentment de la família, si hi ha un àmbit on els menors han d’estar a redós de comportaments i actituds violentes, aquest és, sens dubte, l’escola, a la qual s’accedeix no sols per a adquirir coneixements, sinó també per a aprendre a conviure sense violència i amb respecte a totes les persones, sense cap discriminació.

En la informació facilitada per la Conselleria d’Educació el Síndic troba a faltar una major concreció de les mesures preventives impulsades pels centres, referides a programes de mediació, i la posada en marxa de les aules de convivència previstes en la normativa. També s’hi evidencia l’escassa formació que reben els equips docents i directius dels centres amb la finalitat de detectar indicis de situacions d’assetjament. És per això que el defensor del poble valencià urgeix a posar en marxa, com més prompte millor, programes específics de formació que tinguen com a objectiu una detecció ràpida de possibles situacions d’assetjament. Aquests processos formatius, afegeix Luna, «haurien de facilitar la inclusió de les famílies i, sobretot, dels alumnes mateixos, perquè adquirisquen habilitats i tècniques de resolució de conflictes, i així puguen complementar la funció exercida pels docents».

L’Administració autonòmica educativa ha acceptat les recomanacions del Síndic i s’ha compromés a continuar avançant per a erradicar aquest tipus de violència a les aules. En aquest sentit, ha anunciat al defensor que està treballant en el Projecte de decret d’igualtat i convivència, el qual posa èmfasi en la participació efectiva de les famílies i de l’alumnat en àmbits com ara l’establiment de normes de convivència, la presa de decisions i la prevenció i resolució pacífica de conflictes.

Accediu als documents següents:

El síndic urgeix a millorar l’atenció a estudiants ucraïnesos en col·legis i instituts de la Comunitat Valenciana

El síndic de Greuges, Ángel Luna, ha dictat una sèrie de recomanacions encaminades a millorar l’atenció que reben els estudiants ucraïnesos que s’han incorporat als col·legis i instituts de la Comunitat Valenciana.

El Síndic reconeix l’esforç realitzat per l’Administració educativa i en particular per tot el personal docent que ha hagut d’afrontar els problemes sobrevinguts en el dia a dia de l’escolarització i atenció d’aquests menors. El defensor és conscient de la sobrecàrrega de treball que han suportat, no sols per l’adaptació de continguts educatius, sinó també per l’atenció emocional.

En aquest sentit, Luna urgeix a reforçar el nombre de docents, orientadors i personal de suport, sobretot en els centres educatius amb ràtios d’alumnes per damunt del que és desitjable i que han rebut menors que han fugit de la guerra a Ucraïna. Aquest reforç escolar especialitzat facilitaria treballar per la igualtat i la inclusió dels menors ucraïnesos en el sistema educatiu valencià, mitjançant el desenvolupament de polítiques públiques inclusives.

Pel que fa al professorat, Luna sol·licita també que, com a mínim, se li oferisca una formació extraordinària i adequada a les noves necessitats, que aborde específicament com cal tractar a les aules els menors amb traumes emocionals.

Quant als problemes comunicatius entre el personal docent i no docent dels centres amb les famílies i menors ucraïnesos, el defensor insta a organitzar serveis de traducció que faciliten aquesta comunicació, amb independència de les possibilitats de formar grups d’alumnes ja matriculats en els centres que puguen, de manera voluntària, prestar ajuda als esforços de comunicació realitzats pels docents.

Així mateix, insta que la Inspecció Educativa i els equips d’orientació facen un seguiment continu per a constatar que les necessitats d’aquest alumnat es troben en tot moment cobertes i, en cas contrari, que s’esmenen les deficiències detectades.

Consulteu la resolució: 11851135.pdf (elsindic.com)

El Síndic supervisa l’escolarització de menors ucraïnesos als centres educatius valencians

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha obert una queixa d’ofici per a investigar i supervisar l’actuació de l’Administració educativa valenciana en relació amb la incorporació de xiquetes, xiquets i adolescents ucraïnesos a centres docents públics de la nostra Comunitat.

Concretament, el defensor del poble valencià vol conéixer el protocol específic d’acollida de l’alumnat ucraïnés, com també els detalls dels plans anunciats per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a reforçar la capacitat del sistema educatiu actual: increment de professorat, unitats d’orientació, contractació de traductors/es, aules internivell o formació específica de docents per a atendre aquests menors i les seues famílies. Luna també s’ha interessat pels centres en què s’han escolaritzat menors ucraïnesos i tenen una ràtio per damunt del que és recomanable, i vol saber què s’està fent sobre aquest tema.

La Conselleria, per part seua, compta amb un mes per a remetre l’informe al Síndic, un termini que pot ser ampliat trenta dies més amb caràcter excepcional, sempre que ho sol·licite.

Fonts oficials indiquen que les comunitats autònomes han escolaritzat més de 7.000 menors, el 40% dels quals -segons s’ha publicat en diversos mitjans de comunicació i ha reconegut la Direcció General d’Innovació Educativa d’aquesta Conselleria- han sigut escolaritzats a centres docents públics de la Comunitat Valenciana. Un augment d’alumnat que difícilment es pot atendre amb l’organització dels recursos previstos al començament de curs.

En aquest sentit, el Síndic al·ludeix a la seua obligació legal d’atendre i de protegir de manera prioritària aquelles persones en situació d’especial vulnerabilitat, tal como ocorre en aquest cas amb xiquets i adolescents ucraïnesos que han arribat a territori espanyol fugint de la guerra. Una emergència que requereix un atenció especial, tenint en compte la situació, les necessitats i les dificultats emocionals dels menors com a conseqüència del trauma viscut.

D’altra banda, Luna s’ha unit a la iniciativa de la Xarxa Europea de Defensors de la Infància per a facilitar que xiquets, xiquetes i adolescents ucraïnesos desplaçats puguen seguir el seu currículum educatiu des de la distància. Per a això, el Síndic publica en el seu web una guia elaborada per l’oficina del Defensor del Poble ucraïnés que conté informació per a xiquets, pares i mestres sobre recursos educatius en línia, de difusió lliure.

Instem Educació a pagar els retards del complement salarial a un cap de departament

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha sol·licitat a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que, al més prompte possible, abone el complement retributiu a un docent que va acudir al Síndic a començament d’any. L’afectat havia sigut nomenat cap de departament l’1 de setembre del 2020 i se li va renovar el nomenament al setembre de l’any 2021, però no havia percebut el complement corresponent, ni tampoc cap resposta de l’Administració educativa.

Així mateix, el defensor del poble valencià també adverteix l’Administració educativa sobre l’excessiva demora a respondre la sol·licitud presentada pel funcionari, alhora que li recorda l’«obligació legal imperativa de resoldre, dins del termini i en la forma escaient, les peticions i els recursos formulats pels interessats». N’hi ha prou amb observar els terminis transcorreguts (2/09/21 a 5/01/2022) per a arribar a la conclusió que l’actuació de l’Administració no ha sigut prou respectuosa amb el dret a una bona administració de la persona promotora de la queixa.

En la contestació al Síndic la Conselleria d’Educació al·ludia a l’escassetat de recursos humans com a motiu de la falta de resposta i d’abonament del complement retributiu corresponent a la prefectura de departament. Unes dificultats en matèria de personal de les quals el Síndic és conscient, però que, al seu parer, «no poden ser obstacle per al respecte i la protecció del dret individual dels empleats públics a percebre retribucions, sense distingir entre retribucions bàsiques i complementàries».

Per aquest motiu el síndic recomana a la Conselleria que adopte mesures organitzatives i de funcionament per a eliminar els obstacles relatius a la falta de recursos humans que impedeixen pagar puntualment els empleats públics i contestar-los dins del termini i en la forma escaient. L’elaboració de nous programes de gestió d’expedients, la millora dels programes informàtics i l’assignació de més mitjans personals són alguns dels suggeriments oferits pel Síndic.

Consulteu la resolució sobre aquest assumpte.

Guia de recursos en línia perquè xiquetes i xiquets ucraïnesos puguen seguir amb el seu currículum educatiu

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, s’ha unit a la iniciativa de la Xarxa Europea de Defensors de la Infància per a facilitar que els xiquets, xiquetes i adolescents ucraïnesos desplaçats puguen seguir la seua educació –formal– des de la distància.

En aquest sentit, i des de hui, el Síndic de Greuges publica en el seu web una guia elaborada per l’oficina del Defensor del Poble ucraïnés, que conté informació per a xiquets, pares i mestres sobre recursos educatius en línia, de lliure difusió. També hi incorpora un calendari interactiu de tutories i classes ateses per professorat, dirigides a l’alumnat ucraïnés que cursa estudis entre els graus 1 (equivalent a 1r de primària) i 11 (equivalent a 2n BAT).

Així mateix, la guia ofereix suport metodològic per a mestres i materials d’autoaprenentatge sobre matèries bàsiques, a banda d’activitats audiovisuals dirigides a xiquets i xiquetes d’educació infantil (de 3 a 6 anys).

Més informació: Guia per a xiquets, pares i mestres sobre recursos educatius ucraïnesos – Sindic de greuges (elsindic.com)

 

El Síndic urgeix a cobrir les vacants de personal d’administració i serveis d’un IES a Benicarló

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, s’ha dirigit tant a la Conselleria d’Educació com a la d’Administracions Públiques per a demanar-los que «cobrisquen, al més aviat possible, les vacants de personal subaltern i auxiliar de gestió en l’IES Ramón Cid de Benicarló», a la província de Castelló.

Cal recordar que el personal d’administració i serveis (PAS) que treballa en els instituts no depén únicament d’Educació, sinó també de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques. Una particularitat que, igual que passa amb els educadors, retarda la incorporació dels treballadors als seus llocs de treball. Per aquest motiu el defensor del poble valencià ha sol·licitat a les dues administracions implicades que aproven un procediment més àgil i flexible, tant en la creació de places com en la gestió de borses, per a acurtar els temps en la cobertura d’aquests llocs de personal no docent adscrits als centres públics. La finalitat és clara: cobrir les baixes i vacants en el menor temps possible.

La intervenció del Síndic en aquest assumpte es va iniciar a la fi del mes de desembre de 2021, després de rebre una queixa que denunciava que de les quatre places PAS assignades a aquest institut solament una estava ocupada (una altra està deserta des del 2019, i les altres dues des del maig i el setembre de 2021).

D’acord amb l’escrit de queixa, aquestes mancances havien sigut comunicades a l’Administració educativa, sense èxit. Per al Síndic, el personal administratiu i de serveis dels instituts és un suport imprescindible per a tota la comunitat educativa: famílies, alumnat, docents i equips directius. En aquest sentit, considera que la demora a cobrir les vacants existents d’aquests professionals en aquest moment del curs escolar genera una «situació insostenible» i causa una «sobrecàrrega de treball» tant als equips directius com a la resta del personal.

Tot i que Luna reconeix l’esforç de l’Administració Pública Valenciana en la dotació de PAS, considera que és «necessari i urgent» cercar alternatives que responguen millor a la problemàtica plantejada. «Estem davant d’un “problema de temps” i per tant caldrà generar processos més àgils i d’equitat per a evitar les conseqüències negatives de tota índole que la demora tant a cobrir la baixes com a cobrir les vacants del personal dels centres docents públics produeixen a la comunitat educativa, i entenem que cal afrontar aquesta situació donant cobertura diàriament a les baixes que s’hi generen».

Consulteu la nostra actuació.

El Síndic insta Educació a pagar triennis i sexennis als funcionaris docents en pràctiques

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha suggerit a la Conselleria d’Educació que adopte sense dilació les mesures necessàries per a fer efectiu el dret reconegut al personal docent en pràctiques a percebre els triennis que tinguera reconeguts fins al moment del seu nomenament com a funcionariat en pràctiques.

Així resol el defensor del poble valencià la queixa presentada per una professora de secundària que, després d’aprovar les oposicions, va passar a ser nomenada funcionària en pràctiques. Com a conseqüència de la nova situació administrativa, va deixar de cobrar els triennis i el sexenni que estava percebent com a funcionària interina.

La Conselleria d’Educació justificava davant del Síndic la denegació d’aquests complements retributius per la falta de desenvolupament reglamentari de la norma vigent per a funcionariat en pràctiques. Aquest plantejament no és compartit pel defensor, qui, a més, atribueix la situació actual a la inactivitat de l’Administració autonòmica a l’hora de desenvolupar aquest reglament.

Així mateix, Luna destaca en la seua resolució la sentència d’un jutjat d’Alacant sobre un supòsit idèntic a l’analitzat, en què es reconeix el dret de l’interessat a percebre les retribucions que estava rebent com a funcionari interí, durant el període que ha sigut funcionari en pràctiques.

Consulteu la nostra resolució.

El Síndic obri una queixa d’ofici per falta de professorat en l’IES Montserrat Roig d’Elx

El Síndic ha obert una queixa d’ofici per la falta de professorat en un dels grupos del cicle superior de Dietètica i Nutrició de l’IES Montserrat Roig d’Elx des de l’inici del curs escolar 2021-2022.

La Constitució Espanyola estableix en l’article 27 que tots els ciutadans tenen dret a l’educació. Aquest mandat exigeix a les administracions que garantisquen el servei públic a l’alumnat i que eliminen els obstacles que dificulten o impedisquen exercir aquest dret.

Així doncs, en el cas que ens ocupa les administracions públiques estan obligades a articular procediments ràpids i àgils per a dotar de professorat el centre i garantir el dret de l’estudiantat a l’educació.

Per això, hem sol·licitat a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que ens remeta un informe detallat i raonat sobre els fets que motiven la falta de professorat en el segon curs del cicle de Dietètica i Nutrició de l’IES Montserrat Roig. En particular, ens ha d’informar sobre el següent:

  • Relació de les places vacants sense cobrir existents en l’actualitat.
  • Relació de les places sense cobrir per baixes o absències del personal titular d’aquestes.
  • Causes que han justificat el fet de no cobrir les places.
  • Relació de les places que es preveu crear, si s’escau, per a l’atenció acadèmica de l’alumnat.
  • Previsió temporal concreta per a cobrir les places ja existents, i crear-ne i adjudicar-ne en cas de noves places.
  • Mesures adoptades per a solucionar els obstacles que han impedit cobrir les places ja existents.
  • Mesures adoptades i previstes perquè l’alumnat recupere les classes que s’han deixat d’impartir des de l’inici del curs per falta de professorat.
  • Mesures adoptades i previstes perquè l’alumnat recupere les classes que s’han deixat d’impartir en iniciar-se el curs amb tres setmanes de retard

Presenta una queixa davant del Síndic per la inadmissió del seu fill en el col·legi públic on està escolaritzada la seua germana

Una família es va traslladar a Aldaia (València) des d’una altra Comunitat al setembre de l’any passat per motius laborals. En aquelles dates havia conclòs ja el termini de matriculació i, davant de la falta de places, no van poder escolaritzar els seus fills en el mateix col·legi. No obstant això, segons l’afectat, la inspecció educativa els va comunicar que l’any següent ho podrien fer per “reagrupació familiar”.

Passaren un any complicat quant a la coordinació familiar, ja que els seus fills -de 3r d’Infantil i 3r de primària- entraven i eixien a la mateixa hora tots els dies de dos centres escolars diferents, amb normes d’organització i activitats diferents també.

Al juliol d’enguany van presentar queixa davant del Síndic, perquè Educació els havia denegat la plaça del seu fill menor en el col·legi més pròxim al domicili on cursa estudis la seua altra filla.

Davant d’aquesta situació, des del Síndic recordem que, amb caràcter general, la normativa sobre el procediment d’admissió d’alumnes afavoreix l’accés dels germans a un mateix centre educatiu. Igualment, les lleis educatives reconeixen el dret dels pares i/o tutors a ser oïts en aquelles decisions que afecten l’orientació personal, acadèmica i professional dels seus fills o pupils.

Per tot això, el Síndic demana a la Conselleria d’Educació que adopte les mesures previstes en la norma per a garantir l’escolarització del fill d’aquesta família en el centre on ja estudia la seua germana.

Vegeu la nostra actuació.

El Síndic de Greuges urgeix Educació a agilitar els tràmits per a dur a terme les obres del col·legi La Pau de Torrellano-Elx

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha urgit la Conselleria d’Educació que agilite al màxim els tràmits que resten per a concloure els expedients de contractació i iniciar com més prompte millor les obres d’ampliació i adequació del col·legi La Pau de Torrellano.

Així s’ha pronunciat el defensor del poble valencià després d’haver dut a terme una investigació d’ofici que va iniciar el passat mes de desembre, quan es va assabentar de les deficiències de les instal·lacions educatives d’aquest centre. Es tracta d’unes deficiències que, d’acord amb l’opinió del Síndic, es prolonguen massa en el temps i vulneren el dret a una educació de qualitat. “La finalitat de proporcionar a l’alumnat una formació de qualitat difícilment es podrà assolir si el centre docent on aquesta s’ha d’impartir no disposa dels mitjans materials necessaris per a satisfer les necessitats educatives dels seus alumnes”, conclou Cholbi.

El defensor també al·ludeix en la seua resolució al dret dels ciutadans i ciutadanes, en aquest cas la comunitat escolar, a participar plenament en les decisions que els afecten i obtindre una informació veraç i la resolució dels seus assumptes de manera objectiva, imparcial i dins d’un termini raonable. Per això, el Síndic també ha reclamat a l’Administració educativa que proporcione informació detallada sobre el seguiment dels tràmits previs i de l’execució de les obres als representants de la comunitat escolar cada dos mesos, i al Síndic cada quatre mesos.

Consulteu la resolució del Síndic sobre aquest assumpte.