El Síndic obri una queixa d’ofici per falta de professorat en l’IES Montserrat Roig d’Elx

El Síndic ha obert una queixa d’ofici per la falta de professorat en un dels grupos del cicle superior de Dietètica i Nutrició de l’IES Montserrat Roig d’Elx des de l’inici del curs escolar 2021-2022.

La Constitució Espanyola estableix en l’article 27 que tots els ciutadans tenen dret a l’educació. Aquest mandat exigeix a les administracions que garantisquen el servei públic a l’alumnat i que eliminen els obstacles que dificulten o impedisquen exercir aquest dret.

Així doncs, en el cas que ens ocupa les administracions públiques estan obligades a articular procediments ràpids i àgils per a dotar de professorat el centre i garantir el dret de l’estudiantat a l’educació.

Per això, hem sol·licitat a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que ens remeta un informe detallat i raonat sobre els fets que motiven la falta de professorat en el segon curs del cicle de Dietètica i Nutrició de l’IES Montserrat Roig. En particular, ens ha d’informar sobre el següent:

  • Relació de les places vacants sense cobrir existents en l’actualitat.
  • Relació de les places sense cobrir per baixes o absències del personal titular d’aquestes.
  • Causes que han justificat el fet de no cobrir les places.
  • Relació de les places que es preveu crear, si s’escau, per a l’atenció acadèmica de l’alumnat.
  • Previsió temporal concreta per a cobrir les places ja existents, i crear-ne i adjudicar-ne en cas de noves places.
  • Mesures adoptades per a solucionar els obstacles que han impedit cobrir les places ja existents.
  • Mesures adoptades i previstes perquè l’alumnat recupere les classes que s’han deixat d’impartir des de l’inici del curs per falta de professorat.
  • Mesures adoptades i previstes perquè l’alumnat recupere les classes que s’han deixat d’impartir en iniciar-se el curs amb tres setmanes de retard

Presenta una queixa davant del Síndic per la inadmissió del seu fill en el col·legi públic on està escolaritzada la seua germana

Una família es va traslladar a Aldaia (València) des d’una altra Comunitat al setembre de l’any passat per motius laborals. En aquelles dates havia conclòs ja el termini de matriculació i, davant de la falta de places, no van poder escolaritzar els seus fills en el mateix col·legi. No obstant això, segons l’afectat, la inspecció educativa els va comunicar que l’any següent ho podrien fer per “reagrupació familiar”.

Passaren un any complicat quant a la coordinació familiar, ja que els seus fills -de 3r d’Infantil i 3r de primària- entraven i eixien a la mateixa hora tots els dies de dos centres escolars diferents, amb normes d’organització i activitats diferents també.

Al juliol d’enguany van presentar queixa davant del Síndic, perquè Educació els havia denegat la plaça del seu fill menor en el col·legi més pròxim al domicili on cursa estudis la seua altra filla.

Davant d’aquesta situació, des del Síndic recordem que, amb caràcter general, la normativa sobre el procediment d’admissió d’alumnes afavoreix l’accés dels germans a un mateix centre educatiu. Igualment, les lleis educatives reconeixen el dret dels pares i/o tutors a ser oïts en aquelles decisions que afecten l’orientació personal, acadèmica i professional dels seus fills o pupils.

Per tot això, el Síndic demana a la Conselleria d’Educació que adopte les mesures previstes en la norma per a garantir l’escolarització del fill d’aquesta família en el centre on ja estudia la seua germana.

Vegeu la nostra actuació.

El Síndic de Greuges urgeix Educació a agilitar els tràmits per a dur a terme les obres del col·legi La Pau de Torrellano-Elx

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha urgit la Conselleria d’Educació que agilite al màxim els tràmits que resten per a concloure els expedients de contractació i iniciar com més prompte millor les obres d’ampliació i adequació del col·legi La Pau de Torrellano.

Així s’ha pronunciat el defensor del poble valencià després d’haver dut a terme una investigació d’ofici que va iniciar el passat mes de desembre, quan es va assabentar de les deficiències de les instal·lacions educatives d’aquest centre. Es tracta d’unes deficiències que, d’acord amb l’opinió del Síndic, es prolonguen massa en el temps i vulneren el dret a una educació de qualitat. “La finalitat de proporcionar a l’alumnat una formació de qualitat difícilment es podrà assolir si el centre docent on aquesta s’ha d’impartir no disposa dels mitjans materials necessaris per a satisfer les necessitats educatives dels seus alumnes”, conclou Cholbi.

El defensor també al·ludeix en la seua resolució al dret dels ciutadans i ciutadanes, en aquest cas la comunitat escolar, a participar plenament en les decisions que els afecten i obtindre una informació veraç i la resolució dels seus assumptes de manera objectiva, imparcial i dins d’un termini raonable. Per això, el Síndic també ha reclamat a l’Administració educativa que proporcione informació detallada sobre el seguiment dels tràmits previs i de l’execució de les obres als representants de la comunitat escolar cada dos mesos, i al Síndic cada quatre mesos.

Consulteu la resolució del Síndic sobre aquest assumpte.

El Síndic pregunta per les aules destinades a alumnes amb problemes mentals greus previstes en la llei

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha obert una investigació d’ofici per a saber si la Conselleria de Sanitat i la d’Educació han posat en marxa les quatre aules experimentals destinades a atendre alumnes amb necessitats educatives especials derivades de trastorns greus de salut mental que  es van autoritzar per al curs escolar 2018-2019.

Aquests recursos, denominats “Unitats Educatives Terapèutiques/Hospitals de Dia Infantil i Adolescent” (UET-HDIA) i previstos en la Llei de la infància, pretenen donar una resposta educativa i sanitària  integral, multiprofessional i especialitzada a l’alumnat amb trastorns mentals greus. D’acord amb la norma consultada, les aules experimentals que s’han previst per a aquest any escolar estarien ubicades als centres següents: IES Cotes Baixes, d’Alcoi; IES Pedro Ibarra Ruiz, d’Elx; CEE Castell Vell, de Castelló; i CEE Professor Sebastián Burgos, de València.

El Síndic, per la seua banda, s’ha dirigit a les dues administracions afectades per a saber, en primer lloc, si aquestes aules estan funcionant i, si no és així, vol conéixer els motius pels quals no s’ha posat en marxa el projecte.

En el cas que les quatre aules hagen iniciat la seua activitat, el Síndic ha sol·licitat informació sobre el nombre d’alumnes que atenen, la composició de l’equip multidisciplinari de cadascuna, si hi ha llista d’espera o no, i quina és la previsió d’obertura de noves aules per al pròxim curs escolar.

Així mateix, el Síndic ha demanat informació respecte de la coordinació entre els departaments de Sanitat i d’Educació, amb vista al bon funcionament d’aquests recursos i la seua avaluació i seguiment.

El Síndic de Greuges demana llibres de text accessibles per a alumnes amb discapacitat visual greu

El síndic de greuges de la Comunitat, José Cholbi, ha sol·licitat a la Conselleria d’Educació que done instruccions als centres docents perquè, a l’hora de seleccionar editorials de llibres de text, es tinga en compte la disponibilitat de materials accessibles per a l’alumnat amb discapacitat visual.

Aquesta és una de les recomanacions dictades pel defensor del poble valencià en relació amb la queixa presentada per mares i pares de fills amb deficiència visual greu. Les persones interessades demanaven la mediació d’aquesta institució perquè aquests menors pogueren disposar, des de l’inici de curs, de llibres de text accessibles en format pdf d’alta definició (format d’arxiu més accessible a les necessitats funcionals relacionades amb la baixa visió). Segons les persones afectades, fins a hores d’ara l’accés a aquest tipus de format depén de la bona voluntat de les editorials: “unes el subministren sense cap problema, d’altres ho fan tard i algunes no ho fan”.

D’acord amb la informació a què ha tingut accés el Síndic, les necessitats dels estudiants amb discapacitat visual no solen estar relacionades amb els continguts de la programació curricular, sinó amb els mitjans tècnics que necessiten per a fer accessibles aquests continguts educatius. És per això que el Síndic considera oportú que l’Administració valenciana els facilite, amb immediatesa, aquells recursos i materials  tecnològics de suport (tauletes digitals) que siguen necessaris per a garantir-los una educació inclusiva de qualitat, tal com recull el  Decret del Consell 104/2018.

Vegeu la resolució del Síndic de Greuges sobre aquest assumpte.

Demanem la convalidació de l’A2 de valencià per a alumnes de l’escola d’adults sempre que aquests estudis foren anteriors al 2017

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha plantejat a la Conselleria d’Educació que homologue els estudis de valencià realitzats en els centres formatius per a persones adultes amb el certificat de nivell A2 de coneixement de valencià, sempre que aquests estudis foren anteriors a l’entrada en vigor de l’Ordre 7/2017/ de 2 de març  i s’haguera superat l’assignatura de Valencià.

Aquesta és la resposta del defensor del poble valencià a la queixa presentada per un ciutadà que va finalitzar els seus estudis per a l’obtenció del Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) l’any 2012, en l’escola d’adults del municipi de Catral. L’afectat havia superat l’assignatura de Valencià en el II nivell del 2n Cicle de Formació Bàsica Permanent d’Adults i manifestava que se sentia discriminat perquè no havia pogut obtindre cap convalidació amb els nivells més bàsics- A1/A2 d’aquest idioma, una situació que el perjudicava a l’hora de presentar-se als processos selectius d’ocupació pública a la Comunitat Valenciana.

Efectivament, el Síndic considera que el coneixement i la certificació dels nivells de coneixement del valencià serveixen com a mèrits en un concurs i com a mèrits per a valorar en les borses de treball temporal de la Generalitat, i que aquests coneixements s’han d’acreditar mitjançant certificats o títols homologats per la Generalitat.

L’actual  Ordre de la Conselleria, que va entrar en vigor l’any 2017, regula els certificats oficials de coneixement de valencià de la Junta Qualificadora, com també l’homologació i la validació de títols i certificats. Tanmateix, res no s’hi diu sobre la situació d’alumnes que van cursar estudis en centres de formació d’adults abans de l’entrada en vigor de l’esmentada ordre, com és el cas del ciutadà que va acudir al Síndic. És per això que Cholbi considera que s’ha produït un buit legal reglamentari, el qual, segons el seu parer, caldria esmenar.

La Conselleria, per la seua banda, ha contestat al Síndic i s’ha mostrat predisposada a estudiar la situació i incloure-la en una futura actualització normativa.

 

Accediu al contingut íntegre de la resolució.

Li atorguen la beca de menjador que li havia estat denegada

Al començament del novembre de 2018, vam rebre en el Síndic de Greuges la queixa d’una ciutadana que relatava el seu periple per a aconseguir la beca de menjador per a la seua filla. La seua situació personal era, si més no, complicada: estava a l’atur des de feia anys i cobrava un subsidi de 430 euros, dels quals li havien descomptat 153 euros com a pagament del menjador de la seua filla corresponent als mesos de setembre i octubre, mentre esperava que li concediren la beca a la qual tenia dret.

Tot va començar a la primeria del passat mes de juliol, quan l’autora de la queixa va presentar una sol·licitud perquè la seua filla poguera optar a la beca menjador en el seu col·legi. La ciutadana autoritzava en l’imprés emplenat, de forma expressa, que la Conselleria obtinguera tota la informació necessària sobre la seua persona (grau de minusvalidesa, declaració de la renda, etc.).

Al setembre, la seua filla va resultar “exclosa” en la llista provisional dels becats, i des del col·legi li van comunicar que el motiu de l’exclusió era que no havien pogut consultar les seues dades fiscals. Contrariada per aquesta resposta, atés que havia autoritzat l’Administració per a obtindre la informació, la interessada va presentar en el col·legi el certificat d’IRPF perquè l’adjuntaren a la seua sol·licitud i ho va fer dins de termini de fer reclamacions.

No obstant això, al començament del mes d’octubre es van publicar les llistes definitives i la seua filla continuava “exclosa” d’aquesta beca, fet que la va obligar a presentar un recurs de reposició. Un mes més tard, en no tindre cap resposta per part de l’Administració, va presentar una queixa davant del Síndic, el qual es va dirigir a l’Administració educativa dues vegades per a sol·licitar la informació escaient sobre aquest tema.

Finalment, la Conselleria va comunicar al Síndic que el recurs es va revisar i es va comprovar que, efectivament, la filla de la interessada tenia 20 punts i, per tant, li corresponia el 100% de la beca de menjador, per la qual cosa vam donar per conclosa la nostra actuació.

Educació accepta la petició del Síndic i facilitarà còpia dels exàmens als pares i alumnes que ho sol·liciten

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha conclòs favorablement l’expedient sobre el dret de pares i alumnes a obtindre còpia dels exàmens corregits en els supòsits en què no reclamen.

Com a resultat de la investigació  -tal com demanava el defensor en la seua resolució-,  la Conselleria d’Educació enviarà instruccions a tots els centres docents no universitaris perquè es faça efectiu el dret de les persones interessades a obtindre còpia dels exàmens realitzats, independentment dels supòsits de reclamació regulats en la normativa vigent.

En l’informe remés al Síndic, la Conselleria comparteix el plantejament de defensor autonòmic i considera de plena aplicació en l’àmbit acadèmic la Llei reguladora de procediment administratiu. En l’article 53.1 d’aquesta norma es recull el dret de les persones que tenen la condició “d’interessat” a accedir i tindre còpia dels documents que formen part d’un expedient administratiu.

Consulteu la nota de premsa prèvia i la resolució del Síndic.

 

 

 

Plantegem a Educació ampliar els supòsits per a accedir a la beca salari

La beca salari és un programa d’ajudes lligades a la renda per a la realització d’estudis universitaris en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana que el Consell va posar en funcionament durant el curs 2016-2017. Per a optar a aquesta beca salari, l’alumnat ha de ser-ne sol·licitant i beneficiari des del primer curs d’accés a la Universitat.

La intervenció del defensor valencià en aquest assumpte es produeix després de la queixa presentada per una afectada que denunciava que el requisit indicat més amunt excloïa estudiants que no van sol·licitar la beca l’any anterior –ja siga perquè no la necessitaven, ja siga per desconeixement- i que, tanmateix, els hi calia molt i  complien amb tots els altres requisits.

Si bé és veritat que el Síndic no ha observat una actuació irregular per part de l’Administració, ha suggerit a la Conselleria que dote amb més recursos econòmics aquestes ajudes a fi que també hi puguen accedir aquells alumnes les circumstàncies socials i econòmiques dels quals hagen canviat d’un any per a un altre, i que reunisquen els requisits acadèmics i de renda establits.

Veure la resolució del Síndic.

Resolució del Síndic per a la substitució del personal no docent que atén alumnes amb necessitats educatives especials

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, s’ha dirigit a la Conselleria d’Educació i a la de Justícia i Administracions Públiques per a plantejar-los una sèrie de millores en relació amb la dotació de personal de suport que atén l’alumnat amb necessitats educatives especials en els centres públics de la Comunitat Valenciana.

L’origen d’aquesta investigació és la queixa presentada per la Confederació d’AMPA de la Comunitat Valenciana Gonzalo Anaya davant del defensor valencià al juny de 2018. En el seu escrit es denunciaven les llargues demores a l’hora de cobrir les baixes d’educadors/es d’educació especial i hi esmentaven especialment la situació dels centres CEIP Fernando de Loaces d’Orihuela i els CEIP Cavite i Jaume Balmes de València. La Confederació subratllava en el seu escrit de queixa que l’absència d’educadors en els centres perjudica seriosament els menors afectats, qui, en massa casos, no poden assistir amb normalitat a les seues classes ni poden dur a terme els programes d’autonomia, de manera que perden oportunitats d’aprenentatge.

SUBSTITUCIÓ DE PERSONAL NO DOCENT

Des de la institució del defensor del poble valencià hem insistit en nombroses resolucions sobre la necessitat d’esmenar les deficiències detectades en l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials. Aquesta vegada, una de les qüestions que aborda la resolució del Síndic és la dels llargs processos administratius que transcorren a l’hora de dotar o substituir el personal no docent que atén aquest alumnat.

Segons el parer del Síndic, els canvis que s’han introduït enguany per a pal·liar aquesta situació no sembla que estiguen donant els resultats esperats i proposa a la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques que duga a terme una modificació legal per a agilitzar els processos de substitució i dotació de tot el personal de suport que atén alumnes amb necessitats educatives especials. Concretament, Cholbi demana que el termini màxim per a substituir aquests professionals no supere els dos dies lectius.

CONTINUÏTAT I FORMACIÓ DELS PROFESSIONALS

Des de la Confederació Gonzalo Anaya també s’insistia en la necessitat de garantir la continuïtat dels professionals d’educació especial interins, tant en aula ordinària com en la de Comunicació i Llenguatge, a fi de facilitar l’entorn estructurat que aquests alumnes necessiten, reforçar les metodologies de treball i fomentar els vincles afectius. Per a això, el Síndic ha sol·licitat a l’Administració autonòmica que aplique al col·lectiu de fisioterapeutes i educadors que presten els seus serveis amb menors amb necessitats educatives especials un protocol semblant al que s’ha adoptat per al personal interí del cos de mestres (que facilita la permanència interina en el lloc). 

Així mateix, durant el transcurs de la queixa el Síndic també s’ha interessat per la formació que reben aquests professionals a fi de mantindre actualitzades les seues competències. És per això que ha demanat a Educació que li remeta els cursos formatius, tant genèrics com específics, programats per al 2018 i 2019 per a aquest col·lectiu d’empleats públics.

La resolució del Síndic sobre aquest assumpte està publicada en la nostra web.