El Síndic pregunta per les aules destinades a alumnes amb problemes mentals greus previstes en la llei

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha obert una investigació d’ofici per a saber si la Conselleria de Sanitat i la d’Educació han posat en marxa les quatre aules experimentals destinades a atendre alumnes amb necessitats educatives especials derivades de trastorns greus de salut mental que  es van autoritzar per al curs escolar 2018-2019.

Aquests recursos, denominats “Unitats Educatives Terapèutiques/Hospitals de Dia Infantil i Adolescent” (UET-HDIA) i previstos en la Llei de la infància, pretenen donar una resposta educativa i sanitària  integral, multiprofessional i especialitzada a l’alumnat amb trastorns mentals greus. D’acord amb la norma consultada, les aules experimentals que s’han previst per a aquest any escolar estarien ubicades als centres següents: IES Cotes Baixes, d’Alcoi; IES Pedro Ibarra Ruiz, d’Elx; CEE Castell Vell, de Castelló; i CEE Professor Sebastián Burgos, de València.

El Síndic, per la seua banda, s’ha dirigit a les dues administracions afectades per a saber, en primer lloc, si aquestes aules estan funcionant i, si no és així, vol conéixer els motius pels quals no s’ha posat en marxa el projecte.

En el cas que les quatre aules hagen iniciat la seua activitat, el Síndic ha sol·licitat informació sobre el nombre d’alumnes que atenen, la composició de l’equip multidisciplinari de cadascuna, si hi ha llista d’espera o no, i quina és la previsió d’obertura de noves aules per al pròxim curs escolar.

Així mateix, el Síndic ha demanat informació respecte de la coordinació entre els departaments de Sanitat i d’Educació, amb vista al bon funcionament d’aquests recursos i la seua avaluació i seguiment.

El Síndic de Greuges demana llibres de text accessibles per a alumnes amb discapacitat visual greu

El síndic de greuges de la Comunitat, José Cholbi, ha sol·licitat a la Conselleria d’Educació que done instruccions als centres docents perquè, a l’hora de seleccionar editorials de llibres de text, es tinga en compte la disponibilitat de materials accessibles per a l’alumnat amb discapacitat visual.

Aquesta és una de les recomanacions dictades pel defensor del poble valencià en relació amb la queixa presentada per mares i pares de fills amb deficiència visual greu. Les persones interessades demanaven la mediació d’aquesta institució perquè aquests menors pogueren disposar, des de l’inici de curs, de llibres de text accessibles en format pdf d’alta definició (format d’arxiu més accessible a les necessitats funcionals relacionades amb la baixa visió). Segons les persones afectades, fins a hores d’ara l’accés a aquest tipus de format depén de la bona voluntat de les editorials: “unes el subministren sense cap problema, d’altres ho fan tard i algunes no ho fan”.

D’acord amb la informació a què ha tingut accés el Síndic, les necessitats dels estudiants amb discapacitat visual no solen estar relacionades amb els continguts de la programació curricular, sinó amb els mitjans tècnics que necessiten per a fer accessibles aquests continguts educatius. És per això que el Síndic considera oportú que l’Administració valenciana els facilite, amb immediatesa, aquells recursos i materials  tecnològics de suport (tauletes digitals) que siguen necessaris per a garantir-los una educació inclusiva de qualitat, tal com recull el  Decret del Consell 104/2018.

Vegeu la resolució del Síndic de Greuges sobre aquest assumpte.

Demanem la convalidació de l’A2 de valencià per a alumnes de l’escola d’adults sempre que aquests estudis foren anteriors al 2017

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha plantejat a la Conselleria d’Educació que homologue els estudis de valencià realitzats en els centres formatius per a persones adultes amb el certificat de nivell A2 de coneixement de valencià, sempre que aquests estudis foren anteriors a l’entrada en vigor de l’Ordre 7/2017/ de 2 de març  i s’haguera superat l’assignatura de Valencià.

Aquesta és la resposta del defensor del poble valencià a la queixa presentada per un ciutadà que va finalitzar els seus estudis per a l’obtenció del Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) l’any 2012, en l’escola d’adults del municipi de Catral. L’afectat havia superat l’assignatura de Valencià en el II nivell del 2n Cicle de Formació Bàsica Permanent d’Adults i manifestava que se sentia discriminat perquè no havia pogut obtindre cap convalidació amb els nivells més bàsics- A1/A2 d’aquest idioma, una situació que el perjudicava a l’hora de presentar-se als processos selectius d’ocupació pública a la Comunitat Valenciana.

Efectivament, el Síndic considera que el coneixement i la certificació dels nivells de coneixement del valencià serveixen com a mèrits en un concurs i com a mèrits per a valorar en les borses de treball temporal de la Generalitat, i que aquests coneixements s’han d’acreditar mitjançant certificats o títols homologats per la Generalitat.

L’actual  Ordre de la Conselleria, que va entrar en vigor l’any 2017, regula els certificats oficials de coneixement de valencià de la Junta Qualificadora, com també l’homologació i la validació de títols i certificats. Tanmateix, res no s’hi diu sobre la situació d’alumnes que van cursar estudis en centres de formació d’adults abans de l’entrada en vigor de l’esmentada ordre, com és el cas del ciutadà que va acudir al Síndic. És per això que Cholbi considera que s’ha produït un buit legal reglamentari, el qual, segons el seu parer, caldria esmenar.

La Conselleria, per la seua banda, ha contestat al Síndic i s’ha mostrat predisposada a estudiar la situació i incloure-la en una futura actualització normativa.

 

Accediu al contingut íntegre de la resolució.

Li atorguen la beca de menjador que li havia estat denegada

Al començament del novembre de 2018, vam rebre en el Síndic de Greuges la queixa d’una ciutadana que relatava el seu periple per a aconseguir la beca de menjador per a la seua filla. La seua situació personal era, si més no, complicada: estava a l’atur des de feia anys i cobrava un subsidi de 430 euros, dels quals li havien descomptat 153 euros com a pagament del menjador de la seua filla corresponent als mesos de setembre i octubre, mentre esperava que li concediren la beca a la qual tenia dret.

Tot va començar a la primeria del passat mes de juliol, quan l’autora de la queixa va presentar una sol·licitud perquè la seua filla poguera optar a la beca menjador en el seu col·legi. La ciutadana autoritzava en l’imprés emplenat, de forma expressa, que la Conselleria obtinguera tota la informació necessària sobre la seua persona (grau de minusvalidesa, declaració de la renda, etc.).

Al setembre, la seua filla va resultar “exclosa” en la llista provisional dels becats, i des del col·legi li van comunicar que el motiu de l’exclusió era que no havien pogut consultar les seues dades fiscals. Contrariada per aquesta resposta, atés que havia autoritzat l’Administració per a obtindre la informació, la interessada va presentar en el col·legi el certificat d’IRPF perquè l’adjuntaren a la seua sol·licitud i ho va fer dins de termini de fer reclamacions.

No obstant això, al començament del mes d’octubre es van publicar les llistes definitives i la seua filla continuava “exclosa” d’aquesta beca, fet que la va obligar a presentar un recurs de reposició. Un mes més tard, en no tindre cap resposta per part de l’Administració, va presentar una queixa davant del Síndic, el qual es va dirigir a l’Administració educativa dues vegades per a sol·licitar la informació escaient sobre aquest tema.

Finalment, la Conselleria va comunicar al Síndic que el recurs es va revisar i es va comprovar que, efectivament, la filla de la interessada tenia 20 punts i, per tant, li corresponia el 100% de la beca de menjador, per la qual cosa vam donar per conclosa la nostra actuació.

Educació accepta la petició del Síndic i facilitarà còpia dels exàmens als pares i alumnes que ho sol·liciten

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha conclòs favorablement l’expedient sobre el dret de pares i alumnes a obtindre còpia dels exàmens corregits en els supòsits en què no reclamen.

Com a resultat de la investigació  -tal com demanava el defensor en la seua resolució-,  la Conselleria d’Educació enviarà instruccions a tots els centres docents no universitaris perquè es faça efectiu el dret de les persones interessades a obtindre còpia dels exàmens realitzats, independentment dels supòsits de reclamació regulats en la normativa vigent.

En l’informe remés al Síndic, la Conselleria comparteix el plantejament de defensor autonòmic i considera de plena aplicació en l’àmbit acadèmic la Llei reguladora de procediment administratiu. En l’article 53.1 d’aquesta norma es recull el dret de les persones que tenen la condició “d’interessat” a accedir i tindre còpia dels documents que formen part d’un expedient administratiu.

Consulteu la nota de premsa prèvia i la resolució del Síndic.

 

 

 

Plantegem a Educació ampliar els supòsits per a accedir a la beca salari

La beca salari és un programa d’ajudes lligades a la renda per a la realització d’estudis universitaris en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana que el Consell va posar en funcionament durant el curs 2016-2017. Per a optar a aquesta beca salari, l’alumnat ha de ser-ne sol·licitant i beneficiari des del primer curs d’accés a la Universitat.

La intervenció del defensor valencià en aquest assumpte es produeix després de la queixa presentada per una afectada que denunciava que el requisit indicat més amunt excloïa estudiants que no van sol·licitar la beca l’any anterior –ja siga perquè no la necessitaven, ja siga per desconeixement- i que, tanmateix, els hi calia molt i  complien amb tots els altres requisits.

Si bé és veritat que el Síndic no ha observat una actuació irregular per part de l’Administració, ha suggerit a la Conselleria que dote amb més recursos econòmics aquestes ajudes a fi que també hi puguen accedir aquells alumnes les circumstàncies socials i econòmiques dels quals hagen canviat d’un any per a un altre, i que reunisquen els requisits acadèmics i de renda establits.

Veure la resolució del Síndic.

Resolució del Síndic per a la substitució del personal no docent que atén alumnes amb necessitats educatives especials

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, s’ha dirigit a la Conselleria d’Educació i a la de Justícia i Administracions Públiques per a plantejar-los una sèrie de millores en relació amb la dotació de personal de suport que atén l’alumnat amb necessitats educatives especials en els centres públics de la Comunitat Valenciana.

L’origen d’aquesta investigació és la queixa presentada per la Confederació d’AMPA de la Comunitat Valenciana Gonzalo Anaya davant del defensor valencià al juny de 2018. En el seu escrit es denunciaven les llargues demores a l’hora de cobrir les baixes d’educadors/es d’educació especial i hi esmentaven especialment la situació dels centres CEIP Fernando de Loaces d’Orihuela i els CEIP Cavite i Jaume Balmes de València. La Confederació subratllava en el seu escrit de queixa que l’absència d’educadors en els centres perjudica seriosament els menors afectats, qui, en massa casos, no poden assistir amb normalitat a les seues classes ni poden dur a terme els programes d’autonomia, de manera que perden oportunitats d’aprenentatge.

SUBSTITUCIÓ DE PERSONAL NO DOCENT

Des de la institució del defensor del poble valencià hem insistit en nombroses resolucions sobre la necessitat d’esmenar les deficiències detectades en l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials. Aquesta vegada, una de les qüestions que aborda la resolució del Síndic és la dels llargs processos administratius que transcorren a l’hora de dotar o substituir el personal no docent que atén aquest alumnat.

Segons el parer del Síndic, els canvis que s’han introduït enguany per a pal·liar aquesta situació no sembla que estiguen donant els resultats esperats i proposa a la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques que duga a terme una modificació legal per a agilitzar els processos de substitució i dotació de tot el personal de suport que atén alumnes amb necessitats educatives especials. Concretament, Cholbi demana que el termini màxim per a substituir aquests professionals no supere els dos dies lectius.

CONTINUÏTAT I FORMACIÓ DELS PROFESSIONALS

Des de la Confederació Gonzalo Anaya també s’insistia en la necessitat de garantir la continuïtat dels professionals d’educació especial interins, tant en aula ordinària com en la de Comunicació i Llenguatge, a fi de facilitar l’entorn estructurat que aquests alumnes necessiten, reforçar les metodologies de treball i fomentar els vincles afectius. Per a això, el Síndic ha sol·licitat a l’Administració autonòmica que aplique al col·lectiu de fisioterapeutes i educadors que presten els seus serveis amb menors amb necessitats educatives especials un protocol semblant al que s’ha adoptat per al personal interí del cos de mestres (que facilita la permanència interina en el lloc). 

Així mateix, durant el transcurs de la queixa el Síndic també s’ha interessat per la formació que reben aquests professionals a fi de mantindre actualitzades les seues competències. És per això que ha demanat a Educació que li remeta els cursos formatius, tant genèrics com específics, programats per al 2018 i 2019 per a aquest col·lectiu d’empleats públics.

La resolució del Síndic sobre aquest assumpte està publicada en la nostra web.

 

Obrim una queixa d’ofici per a investigar les deficiències del col·legi La Pau de Torrellano

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha iniciat una investigació per a conéixer l’actuació, tant de la Conselleria d’Educació, com de l’Ajuntament d’Elx en relació amb les instal·lacions educatives del col·legi La Pau de Torrellano.

El defensor del poble valencià considera que les deficiències de les instal·lacions actuals, la falta d’espais i la utilització de barracons en aquest centre docent es prolonguen massa en el temps i recorda que el dret a l’educació, com també la protecció a la infància, impliquen l’obligació de l’Administració d’oferir una escolarització en centres docents amb unes infraestructures adequades i de qualitat.

Aquesta mateixa setmana, el síndic es va a dirigir a les dues administracions afectades per a preguntar-los si es construirà un nou centre docent. Si fóra així, el defensor vol saber qui assumirà les actuacions de redacció dels projectes de construcció (bàsic i d’execució), la licitació d’obres i la seua execució, amb l’especificació de la fase de tramitació en què es troba cadascuna.

Cholbi també s’ha interessat per les actuacions que es desenvoluparan de manera provisional per a escometre l’eliminació de barracons, l’ampliació del centre i esmena de les deficiències existents, a més dels terminis previstos per a portar-les a terme i la seua programació.

El Síndic de Greuges urgeix a agilitzar els tràmits per a rehabilitar i ampliar el CEIP Inmaculada de Torrevieja

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, s’ha dirigit a la Conselleria d’Educació per a reclamar-li màxima celeritat i el continu seguiment “dels tràmits que resten per a concloure l’expedient administratiu de contractació, com també per a l’inici de les obres d’ampliació i reforma del CEIP Inmaculada”.

La intervenció del Síndic en aquest assumpte s’origina al juny de 2018, després de rebre queixes dels representants de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) d’aquest centre educatiu, que manifestaven que hi havia falta d’informació respecte de la sol·licitada per la comunitat educativa i la tardança en les actuacions d’inici de les obres de remodelació del centre. És per això que el defensor del poble valencià també ha recomanat a la Conselleria d’Educació que facilite, mensualment, informació detallada sobre el seguiment del procés i de l’execució del projecte als representants de l’AMPA i al Síndic de Greuges; en el cas d’aquest últim, sol·licita informes trimestrals.

Cholbi subratlla en la seua resolució l’innegable paper i evident protagonisme que exerceixen les instal·lacions escolars a l’hora d’oferir un ensenyament de qualitat: “una educació de qualitat exigeix que els centres docents disposen de les instal·lacions en què desenvolupar l’activitat docent i dels equipaments necessaris d’acord amb les característiques i circumstàncies específiques d’aquells.”

Vegeu el contingut íntegre de la resolució del Síndic sobre aquest assumpte:

http://www.elsindic.com/Resolucions/10984467.pdf

Obrim una queixa d’ofici per la presència d’amiant en els centres educatius de la Comunitat Valenciana

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha iniciat una actuació d’ofici per a investigar el pla d’actuació per a la retirada de cobertes d’amiant de les instal·lacions docents de tota la Comunitat.

El defensor recorda que al febrer de 2017, com a resultat de la tramitació d’una altra queixa sobre aquesta problemàtica (201614063), va recomanar a la Conselleria d’Educació retirar amb urgència, i per part de personal especialitzat, les cobertes d’amiant dels centres educatius de la Comunitat Valenciana. Com que es tracta d’una substància potencialment perillosa, el defensor apressava a realitzar els treballs durant les vacances escolars, alhora que sol·licitava estar al corrent de les actuacions realitzades en cadascun dels centres detallats en la investigació.

La Conselleria d’Educació va acceptar aquestes recomanacions a l’abril de 2017. No obstant això, ha transcorregut any i mig des d’aquella acceptació i el síndic no ha rebut cap informació sobre les actuacions dutes a terme per a eradicar aquesta substància de tots els centres docents. I, no només això, sinó que aquesta institució ha continuat rebent noves queixes procedents de diversos municipis de la Comunitat en què continuen denunciant la presència d’amiant en els elements constructius de les instal·lacions educatives construïdes amb anterioritat a la prohibició del seu ús.

Per tot això, i a fi de tindre una visió global de la problemàtica, el síndic ha obert aquesta nova investigació i ha sol·licitat a la Conselleria d’Educació el llistat de centres docents públics en els quals s’ha detectat l’existència d’amiant i la situació en què aquests es troben actualment. És a dir, vol conéixer el llistat de centres en què ja s’ha actuat, i la planificació/programació d’actuacions per a eradicar aquesta substància de la resta d’infraestructures educatives