Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Advoquem per traure a oferta d’ocupació pública les vacants docents que no siguen amortitzades

Actualitat del Síndic

Advoquem per traure a oferta d’ocupació pública les vacants docents que no siguen amortitzades

12-08-2016
Advoquem per traure a oferta d’ocupació pública les vacants docents que no siguen amortitzades

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana s’ha dirigit esta setmana a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports per a fer-li arribar dues recomanacions i resoldre així la queixa presentada per l’Associació d’Interins Docents per un Acord Just (AIDAJ) i més d’un miler de persones afectades  per la rebaremació de la borsa de treball docent després de la sentència 402/15 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

De l’estudi de la queixa, segons el parer del defensor del poble valencià, “no queda prou clar quins han sigut els paràmetres o criteris que han permés aplicar els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat. Respecte d’això, el Síndic urgix l’Administració educativa a adoptar mesures normatives perquè, a la major brevetat i de forma indubtable, es garantisquen al màxim estos principis constitucionals tant en la baremació dels aspirants com en la seua posició en les borses de treball d’interins docents.

ANTECEDENTS

Segons les persones afectades que van acudir al Síndic, el problema es va originar després de l’aplicació de la Sentència 402/15, de 2 de juny, de la sala contenciosa administrativa del TSJ, que anul·lava l’Acord que ordenava les borses d’interins docents de 3 d’abril de 2013 per un defecte en el temps de la seua execució, sense entrar a valorar el fons de l’Acord. A partir d’ací, a causa de l’execució de la sentència, les borses d’interins van passar a ser reordenades amb els criteris establits  en l’Acord de 23 de novembre de 2010.

NATURALESA TRANSITÒRIA DEL PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ

En la seua resolució, el Síndic reflexiona sobre l’ús desnaturalitzat de la funció pública que han pogut dur a terme algunes administracions en concatenar nomenaments de funcionaris interins per a ocupar llocs vacants. No és la primera vegada que des d’esta institució es tramiten queixes en què l’Administració no opta per amortitzar les places vacants, però tampoc les inclou en una oferta d’ocupació pública i hi al·lega limitacions en la llei de pressupostos i relatives al percentatge de taxa de reposició.

Sobre este argument, el defensor del poble valencià coincidix plenament amb el fonament d’una recent sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Aragó (dictada al març de 2016), que  matisa que les places vacants ocupades per interins no han d’estar dins de la taxa de reposició, ja que, com que ja estan dotades pressupostàriament, no hi ha cap motiu econòmic que ho avale. És a dir, la justificació de la limitació de la llei de pressupostos, que no és una altra que estalviar i no augmentar el dèficit públic, no seria vàlida per a estos casos.

En conclusió, el Síndic de Greuges entén que la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha de traure a oferta d’ocupació pública les places vacants ocupades per personal interí docent, llevat que decidisca amortitzar-les. I que esta provisió definitiva per part de funcionariat de carrera s’haurà de dur a terme mitjançant procediments previstos en la normativa de funció pública.

BORSES D’INTERINS

Sobre les borses de treball, el Síndic entén que són instruments que utilitzen les diverses administracions per a poder comptar amb un determinat grup de persones que complixen els requisits exigits prèviament i manifesten la seua voluntat d’acudir a les crides que se’ls fa per a cobrir de manera temporal les vacants o substitucions que es produïsquen en estos llocs.

En este punt concret, el defensor al·ludix a la jurisprudència del Tribunal Constitucional quan recorda que, tot i ser cert que les lleis oferixen a l’Administració un ampli marge per a regular les proves de selecció de funcionariat i establir els mèrits i les capacitats que s’hi prendran en consideració, esta llibertat està limitada per la necessitat de no crear desigualtats que siguen arbitràries o incompatibles amb els principis de mèrit i capacitat.

D’acord amb el parer del Síndic, després de l’estudi de la queixa no queda prou clar quins han sigut els paràmetres o criteris que han permés aplicar els principis constitucionals abans citats. Per això considera necessari que la Conselleria d’Educació adopte, a la major brevetat, les mesures escaients per a garantir l’aplicació dels principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, publicitat i objectivitat, sense marge de dubte, en la baremació de les persones aspirants i en la seua posició en les borses de treball de personal docent interí.

 

Notícies relacionades