Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic aconseguix que l’Ajuntament de Catarroja facilite despatxos als grups de l’oposició

Actualitat del Síndic

El Síndic aconseguix que l’Ajuntament de Catarroja facilite despatxos als grups de l’oposició

26-02-2013
El Síndic aconseguix que l’Ajuntament de Catarroja facilite despatxos als grups de l’oposició

 

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha aconseguit que l’Ajuntament de Catarroja habilite despatxos per a tots els grups de l’oposició municipal. Així mateix, José Cholbi ha aconseguit que l’equip de govern pose a disposició de tots els regidors la documentació sol·licitada i que puguen accedir als arxius del consistori.

La intervenció del síndic, José Cholbi, s’ha produït arran de la queixa presentada pels portaveus de l’oposició municipal de l’Ajuntament de Catarroja, en la qual denunciaven la decisió de l’alcaldessa, Soledad Ramón Sánchez, de no facilitar-los espais per a poder desenvolupar la seua labor municipal i poder reunir-se de manera independent amb els ciutadans i les associacions del municipi, com també per a dur a terme les seues funcions de representació pública.

En la mateixa queixa, els grups que integren l’oposició municipal en este Ajuntament afegien que havien demanat reiteradament a l’alcaldia-presidència, com també en la sessió extraordinària del ple duta a terme a mitjan mes de juny de l’any 2011 -en què es van constituir els grups municipals i la resta d’òrgans- espais en la casa consistorial, tal com s’establix en el Reial Decret de l’any 1986, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. No obstant això, en la data de presentació de la queixa (el passat 14 del present mes) i malgrat la petició reiterada per tots els grups polítics de l’oposició, no tenien ni despatxos ni cap espai on poder reunir-se amb els veïns o poder estudiar els diversos expedients administratius.

En la resolució del Síndic, José Cholbi recordava a l’Ajuntament l’obligació que té de complir la llei i va raonar, un darrere l’altre, tots aquells articles i normes que obliguen el consistori a acceptar les peticions de l’oposició, sempre que estes estiguen dins del que establixen les lleis municipals.

Finalment, el síndic recomanava a l’alcaldessa de Catarroja que, en els termes que preveu la normativa vigent, facilite als regidors de l’Ajuntament l’accés a la documentació necessària per a exercir el seu càrrec i els assigne despatxos per a complir les seues funcions.

L’alcaldessa de Catarroja ha contestat a José Cholbi i l’ha informat que ha habilitat els espais necessaris perquè els regidors puguen exercir la seua funció, ha acceptat la recomanació formulada pel Síndic de Greuges i que, així mateix, accepta la petició de posar a disposició de tots els grups municipals la documentació que sol·liciten.

 

Consulteu la Resolució del Síndic a l’Ajuntament de Catarroja

Notícies relacionades