Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El síndic compareix en les Corts Valencianes per a defensar l’Informe anual 2013

Actualitat del Síndic

El síndic compareix en les Corts Valencianes per a defensar l’Informe anual 2013

04-12-2014
El síndic compareix en les Corts Valencianes per a defensar l’Informe anual 2013

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha comparegut avui davant de la Comissió de Peticions de les Corts Valencianes per a defensar l’Informe anual 2013.

De les dades publicades en l’Informe es desprén que, durant el 2013, el Síndic va tramitar un total de 19.134 queixes, de les quals 17 van ser d’ofici. Així mateix, l’Oficina d’Atenció Ciutadana va atendre 15.836 consultes. Si comparem les dades amb les de l’any 2012 (14.585 queixes i 16.818 consultes), hi podem observar que s’ha produït un rellevant augment del nombre de queixes presentades davant del Síndic, ja que s’han tramitat 4.549 expedients més, la qual cosa significa un increment d’un 31% respecte de l’any 2012 i un increment del 60,77% respecte del 2011.

Procedència de les queixes presentades

Quant a la procedència geogràfica de les queixes presentades durant l’any 2013, cal destacar que el 80,1% procedixen de la Comunitat Valenciana i el 19,9% d’altres comunitats i països. Dins de la Comunitat Valenciana, el 21,79% de les queixes procedixen de la província de Castelló (3.340 queixes), el 27,13% de la província de València (4.159 queixes) i el 51,08% de la província d’Alacant (7.829 queixes).

Matèries sobre les quals versen les queixes

Les matèries que més preocupen les persones que en 2013 han acudit a la institució per presentar-hi una queixa són les següents, per este ordre: servicis socials (4.188 queixes); medi ambient (3.513); sanitat (3.070); educació (2.586); atenció sociosanitària ―Llei de la dependència (1.758); urbanisme i habitatge (1.312); ocupació (568) i els assumptes relacionats amb els servicis prestats pels ajuntaments ―aigua, fem, ordenació del trànsit, vies urbanes, neteja, etc. (419 queixes).

Els diversos problemes derivats de l’aplicació dela Llei de la dependència continuen sent objecte d’un rellevant nombre de reclamacions, les quals afecten el dret subjectiu establit per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Així, tal com hem dit, de les 19.134 queixes rebudes en 2013, un total de 1.758 es referixen als obstacles que troben les persones afectades per a aconseguir l’obtenció de les prestacions de la Llei de la dependència esmentada (en 2012 en van ser 2.254; en 2011, 1.254 queixes; en 2010, 1.541 queixes; en 2009, 948 queixes i en 2008, un total de 1.864 queixes).

Entre les raons que justifiquen l’important augment de les queixes i consultes rebudes en esta institució, destaquem les següents:

  • La crisi econòmica que travessem. Cada dia es fa més gran la necessitat que les institucions públiques responguen davant de la situació de pobresa que experimenten tantes persones. En este sentit, la manca de liquiditat de les administracions públiques impedix atendre puntualment el pagament de les ajudes, beques, proveïdors, etc.
  • El progressiu augment de l’ús de les noves tecnologies per la ciutadania. Cada vegada són més les persones que presenten i tramiten les seues queixes per Internet, una manera segura, ràpida, senzilla i còmoda de comunicar-se amb la nostra institució.
  • L’important esforç en la millora del funcionament del Síndic de Greuges. Este desenvolupament està assolint quotes superiors de proximitat, eficiència i agilitat, ja que les decisions del Síndic sobre el problema plantejat per un ciutadà o ciutadana es resolen en poc de temps (quasi sempre en menys de tres mesos) i sense cap cost. Per tot això, el servici que oferim és cada vegada més valorat per la ciutadania.
  • La ciutadania reivindica cada vegada més els seus drets. Afortunadament, les persones són cada dia més exigents amb el funcionament de les institucions públiques, coneixen millor els seus drets i exigixen una major protecció i respecte d’aquells.

L’important augment del treball dut a terme pel Síndic de Greuges en 2013, també ha tingut la seua corresponent traducció en el nombre total d’entrada i eixida de documents, segons es desprén de les dades oferides pel Registre General.

En l’Informe anual de 2012 es van registrar, d’entrada, un total de 25.571 documents i, d’eixida, un total de 70.278. Enguany, hem augmentat encara més els documents rebuts: 32.111 documents, la qual cosa significa, respecte de la xifra de l’any passat, un augment del 25%. Quant a l’eixida de documents, s’ha mantingut l’elevada xifra de 69.354.

Resolucions emeses pel Síndic durant el 2013

Durant l’any 2013, el Síndic de Greuges ha dictat un total de 2.357 resolucions, una quantitat que representa un augment d’un 44% respecte de l’any anterior. Una xifra totalment justificada si tenim en compte l’augment del nombre de queixes rebudes durant este mateix any. A continuació facilitem una taula comparativa, relativa al nombre de resolucions emeses pel Síndic de Greuges al llarg dels tres últims exercicis.

El text de totes i cadascuna d’estes resolucions no apareix en el present Informe, però sí que estan publicades en la pàgina web de la institució (www.elsindic.com), en l’apartat “Suggeriments i recomanacions”. A més a més, seguint els principis de transparència i agilitat, el Síndic fa públiques estes resolucions als set dies d’haver-les cursat a l’Administració i als promotors de la queixa, a fi que puguen ser consultades per les persones que hi estiguen interessades.

Grau d’acceptació de les resolucions del Síndic

Així mateix, volem destacar el significatiu grau d’acceptació per part de les administracions públiques de les recomanacions o dels suggeriments dictats pel Síndic de Greuges durant el 2013. D’un total de 2.357 resolucions, en el moment de tancar l’exercici (31 de desembre del 2013), 1.418 havien estat acceptades, el que representa un grau d’acceptació del 60,16%. En este punt hem de tindre en compte que, en el moment de presentar este informe en les Corts, 540 resolucions estan pendents de resposta per part de l’Administració i que, justament, el nombre de respostes no acceptades prové principalment de la Conselleria de Benestar Social respecte de la Lleide dependència (399 resolucions).

Tanmateix, la labor del Síndic no conclou amb l’acceptació de la recomanació. Malauradament, en alguns casos la realitat demostra que l’acceptació per part de l’Administració no implica el seu compliment. Per això, esta institució continua augmentant els seus esforços per a fer un seguiment exhaustiu de les queixes.

Grau d’eficàcia de les resolucions del Síndic

Respecte del grau d’eficàcia del Síndic de Greuges, també convé destacar que, d’un total d’11.608 queixes del 2013 tancades durant este període, en 8.949 queixes s’ha solucionat el problema denunciat amb un resultat favorable per al ciutadà o la ciutadana, fet que evidencia un elevat percentatge d’eficàcia, concretament del 77%.

Col·laboració de les administracions públiques valencianes amb el Síndic

Quant al grau de col·laboració de les administracions públiques valencianes amb esta institució, volem dir que està sent molt elevat i satisfactori. Les administracions col·laboren cada vegada més i millor amb el Síndic de Greuges, i remeten els informes més ràpidament gràcies al fet que en moltes conselleries i ajuntaments es designa un funcionari que actua com a interlocutor directe amb esta institució.

El nostre objectiu en2013 hacontinuat sent evitar, coste el que coste, que algun expedient puga estar paralitzat per falta de col·laboració de l’administració implicada, i això, amb l’objectiu de solucionar el problema objecte de la queixa.

Per a aconseguir-ho, a banda de sol·licitar l’informe a través del correu postal, enguany hem augmentat les peticions d’informe per correu electrònic, que són molt més ràpides, i també hem dut a terme més diligències telefòniques amb els funcionaris públics a fi d’aconseguir desbloquejar els expedients.

Entitats que han mantingut una especial col·laboració amb el Síndic

En este sentit, hem volgut destacar la col·laboració especial de la Universitatd’Alacant i de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alacant. Ambdues entitats valencianes han signat convenis de col·laboració amb el Síndic de Greuges. Estos convenis tenen dos objectius molt definits: ampliar el grau de coneixement del Síndic i millorar la nostra relació amb les administracions públiques per a incrementar la protecció dels drets de les persones.

De la mateixa manera, les institucions que han col·laborat amb el Síndic desinteressadament durant el 2013, com a resposta a la nostra crida general per a crear algun equip de treball respecte de certs temes rellevants, sobretot en servicis socials i en l’àmbit sociosanitari, són: els ajuntaments d’Alacant, Alcoi, Benidorm, Elx, Orihuela, Petrer ila VilaJoiosa, com també el Col·legi Oficial de Treball Social i les plataformes en defensa de la Llei de la dependència d’Alacant i la Coordinadora de la Comunitat Valenciana.

Administracions amb actitud hostil amb el Síndic

Igual que en els últims anys, no destaquem cap administració com a hostil per no haver remés els informes requerits en el curs de les investigacions efectuades o no haver contestat als nostres suggeriments o recomanacions.

Administracions que no han acceptat les recomanacions del Síndic però que han justificant la seua “no-acceptació”

Les administracions que no han acceptat la nostra recomanació de manera justificada són:la Conselleria de Benestar Social i els ajuntaments de Gandia, Moncofa i Rafelbunyol.

Estes administracions no són hostils, ja que el fet de no acceptar una recomanació del Síndic i exposar els motius o les raons per les quals es discrepa de la recomanació no constituïx un motiu suficient per a declarar esta administració hostil. De fet, estes administracions han acceptat les nostres recomanacions en molts altres expedients de queixa.

Queixes d’ofici obertes durant el 2013

Esta institució té la potestat d’iniciar investigacions d’ofici, és a dir, sense que calga que cap persona presente una queixa o reclamació. Estes investigacions tenen com a objecte comprovar si els drets i les llibertats de la ciutadania poden haver estat vulnerats, col·lectivament o individualment, com a conseqüència d’actuacions o omissions de l’administració autonòmica i local.

Durant el 2013, el Síndic de Greuges va obrir 17 queixes d’ofici que van versar sobre: la vaga de neteja en l’Hospital General d’Alacant; la violència de menors en la xarxa; la supressió del menjador escolar; les deficiències en instal·lacions docents prefabricades; la falta de seguretat viària en un carrer de Castelló; els retards a obtindre llicència de primera ocupació en l’Ajuntament de Castelló; l’atenció a una família britànica per part del servici d’urgències en el Centre de Salut de Calp; els programes d’educació en valencià; el desplegament de la llei contra la violència sobre la dona; el pagament de l’IBI en habitatges socials; la possible discriminació en les ajudes per a emprenedors; la instal·lació de latrines en un col·legi d’educació infantil i primària; la custòdia compartida; els sismes provocats per la planta d’extracció de gas enfront de les costes de Vinaròs; i l’aplicació del barem per a la valoració del grau de discapacitat.

Via de presentació de les queixes davant del Síndic

Quant a la via de presentació de les queixes davant del Síndic de Greuges observem que, durant el 2013, el 48% de queixes s’hi ha presentat per Internet (ja siga a través de la nostra pàgina web, ja siga per correu electrònic), de manera que superen el nombre de queixes presentades per correu postal, que enguany ha constituït el 28%, com també la quantitat de queixes presentades directament en l’oficina del Síndic, que representa el 19%. En este sentit, un 4% de les queixes ens ha arribat enviades per altres administracions (ja siga per convenis subscrits amb ajuntaments, ja siga remeses pel Defensor del Poble o altres defensors autonòmics) i, finalment, un 1% de queixes ens continua arribant per fax.

Podeu consulta el contingut íntegre de l’Informe anual 2013 en esta web.

 

Notícies relacionades