Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El síndic de Greuges rectifica l’IVHSA sobre l’increment de l’IRPF als veïns del barri de Santa Isabel de Sant Vicent del Raspeig

Actualitat del Síndic

El síndic de Greuges rectifica l’IVHSA sobre l’increment de l’IRPF als veïns del barri de Santa Isabel de Sant Vicent del Raspeig

12-01-2012
El síndic de Greuges rectifica l’IVHSA sobre l’increment de l’IRPF als veïns del barri de Santa Isabel de Sant Vicent del Raspeig

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha informat l’IVHSA que no ha de repercutir la subvenció concedida per a reparar els blocs dos i tres del barri de Santa Isabel en els veïns dels habitatges d’aquells blocs, atés que considera que l’ens gestor de l’actuació va ser l’Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig. En conseqüència, José Cholbi creu que no han de ser els inquilins qui vegen incrementat el seu IRPF per les obres de reparació. L’IVHSA pretén obligar els afectats a pagar la quantitat de mil euros en una decisió que mai els va ser comunicada.

El defensor del poble valencià va rebre, al moment oportú, una sèrie de queixes individuals del col·lectiu d’afectats dels blocs dos i tres del barri Santa Isabel. Hi exposaven que l’IVHSA havia fet obres de reparació dels habitatges que ocupaven i mai no havia comunicat als veïns la repercussió de cap cost. Així mateix, al·legaven que, al mateix barri, l’Institut Valencià de l’Habitatge havia fet obres de reparació en el bloc número u però que mai no els n’havia repercutit el cost.

Vam admetre a tràmit les queixes dels veïns i el síndic es va dirigir a l’IVHSA per demanar informació. Després de diversos requeriments, l’Institut va respondre i ens informava que, amb data 5 de maig de 2003, s’havia subscrit un conveni marc entre l’Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig i l’IVHSA per a gestionar l’Àrea de Rehabilitació Colònia Santa Isabel, a l’empara d’un decret del Govern valencià sobre actuacions protegides en matèria d’habitatge i de sòl. L’Ajuntament mateix, com a ens gestor de la subvenció, exposa en el seu escrit de resposta al síndic que va encarregar a l’IVHSA la realització de totes les gestions que necessitara l’actuació i en va considerar beneficiaris la comunitat de propietaris dels habitatges reparats, fet que va donar lloc a un increment patrimonial d’estos veïns, de conformitat amb la Llei de l’IRPF.

Tanmateix, el síndic José Cholbi considera que, atés que els propietaris no són els perceptors de la subvenció, sinó que ho és l’ens gestor de l’actuació, és a dir, l’Ajuntament de Sant Vicent, no escau imputar l’import repercutible de la subvenció en l’IRPF d’aquells, sense perjudici que estos propietaris tributen per l’increment patrimonial quan este es materialitze, ja que, segons la legislació tributària, aleshores és el moment de la transmissió.

Finalment, el defensor del poble valencià comunica a l’IVHSA que, en un termini màxim d’un mes, ha d’informar si accepta la recomanació o, si s’escau, ha de manifestar les raons que considere per a no acceptar-la.

Notícies relacionades