Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic demana millorar l’atenció a menors amb problemes de conducta, salut mental i atenció a menors amb diversitat funcional

Actualitat del Síndic

El Síndic demana millorar l’atenció a menors amb problemes de conducta, salut mental i atenció a menors amb diversitat funcional

06-04-2017
El Síndic demana millorar l’atenció a menors amb problemes de conducta, salut mental i atenció a menors amb diversitat funcional

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, acaba de fer pública una resolució sobre menors amb problemes de conducta internats en centres específics a la Comunitat Valenciana. Aquesta modalitat de centre ja va ser objecte d’estudi per part del Síndic i del Defensor del Poble espanyol.

Durant la investigació, el Síndic ha visitat els cinc centres de protecció específics de menors amb problemes de conducta que hi ha a la Comunitat Valenciana. En conjunt sumen 86 places, ocupades al 100% en l’actualitat, les quals estan destinades a l’atenció de xiques i xics d’entre 12 i 17 anys subjectes a guarda o tutela de la Generalitat, amb conductes disruptives o dissocials recurrents que transgredeixen les normes socials i de convivència, com també els drets de terceres persones. El 70,5% de menors internats/des al centre es troben sota de la tutela de la Generalitat.

En el cas d’aquests menors tutelats per la Generalitat el Síndic ho té clar: massa sovint les conductes que provoquen els ingressos de menors tutelats en aquests centres específics són fruit de les situacions de desprotecció a què han estat exposats al llarg de les seues vides. «No hem d’oblidar que són xiquets i xiquetes molt danyats emocionalment i psicològicament, que han passat per vivències familiars molt dures fins a acabar en el desemparament».

Una vegada passen a ser tutelats per l’Administració, aquests menors comencen una altra odissea: el pelegrinatge per diversos recursos, mesures i centres de protecció. Tot aquest vaivé i la incertesa mantinguda sobre el seu futur provoquen conseqüències irreversibles en el seu desenvolupament emocional i cognitiu.

L’altre 29,5% de menors internats estan sota la guarda de la Generalitat. En molts d’aquests casos les famílies, davant de la falta de recursos intermedis sanitaris i/o educatius per a atendre situacions greus d’inadaptació familiar i social del menor (com ara conductes agressives dins i fora de la família, violència filioparental o consum de tòxics) i desbordades per la situació sol·liciten a l’Administració mesures temporals de separació familiar, fet que es tradueix en l’internament del menor en aquest tipus de centre.

Una altra de les anomalies que ha detectat el Síndic en el seu informe és que un nombre important de menors atesos/es en aquests centres no té el perfil previst legalment per a ingressar-hi. Cholbi es refereix a menors amb discapacitat o malaltia mental diagnosticada que romanen interns en aquests centres, tot i que la llei ho prohibeix expressament i indica que cal garantir-los un tractament específic per part dels servicis competents en matèria de salut mental i discapacitat. «No hem d’oblidar que en aquest tipus de centres està prevista la utilització de mesures de contenció i restricció de llibertats o drets fonamentals».

Així mateix, el Síndic adverteix que la deficient dotació de recursos de salut mental infantojuvenil (ambulatoris, centres de dia, suport a les famílies, etc.) i l’absència de recursos residencials específics per a atendre menors (no necessàriament en situació de desprotecció) amb problemes de salut mental o diversitat funcional estan provocant que l’única Administració que de fet atén aquest tipus de problemàtiques siga la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

En aquest sentit, considera “escassa” la implicació d’altres administracions, especialment les de sanitat i educació, cosa que de vegades provoca un efecte pervers quan considera com a desprotecció situacions que es podrien haver resolt des de la xarxa sanitària o educativa si tinguera la dotació adequada.

En tot cas, per al Síndic la solució no és augmentar el nombre de places residencials específiques per a atendre menors amb problemes de conducta, sinó establir un sistema de protecció sòlid, amb recursos coordinats i molt especialitzats, que siga capaç d’intervindre de manera primerenca i eficaç sobre aquests menors per a no haver de recórrer en el futur a mesures més dràstiques. L’Administració ha d’avaluar en profunditat el sistema actual de protecció integral a la infància i l’adolescència i, a partir d’aquest punt, fixar un pla estratègic que millore l’atenció a menors amb problemes de conducta, salut mental i atenció integral a la diversitat funcional. Un pla que, indubtablement, ha d’anar lligat a una dotació adequada de mitjans econòmics i personals necessaris.

La resolució del Síndic sobre aquest assumpte està disponible en la nostra pàgina web.

Notícies relacionades