Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El síndic lliura l’Informe anual 2014 al president de Les Corts

Actualitat del Síndic

El síndic lliura l’Informe anual 2014 al president de Les Corts

28-07-2015
El síndic lliura l’Informe anual 2014 al president de Les Corts

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha lliurat avui en Les Corts Valencianes l’Informe anual de la institució corresponent a l’any 2014. El document constituïx un compendi de l’activitat exercida perla Sindicatura durant l’any 2014 i dóna compte de la situació general de la protecció dels drets i de les llibertats dela Comunitat Valenciana en el context actual, com també inclou una representació de les queixes tramitades en cada àrea.

Les actuacions dutes a terme pel Síndic de Greuges durant l’any 2014 pugen a 34.519. D’estes, 13.029 són queixes i 21.490 són consultes ateses per l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Dels 13.029 expedients de queixa, 13.010 corresponen a queixes presentades per la ciutadania i 19 són investigacions d’ofici, és a dir, queixes obertes a iniciativa del Síndic, quan s’ha assabentat de l’existència d’una possible vulneració dels drets.

Les matèries que més van preocupar les persones que acudiren a la institució a presentar una queixa són les següents, per este ordre: 

Matèria

Total

%

Servicis socials

4.145

31,81%

Servicis de les entitats locals

1.929

14,81%

Medi ambient

1.783

13,68%

Urbanisme i habitatge

1.330

10,21%

Sanitat

1.150

8,83%

Atenció sociosanitària

877

6,73%

Ensenyament

580

4,45%

Ocupació pública

452

3,47%

Queixes competència d’altres defensors

350

2,69%

Transports

133

1,02%

Hisenda

83

0,64%

 Ús del valencià

49

0,38%

Ocupació

40

0,31%

Assumptes jurídics privats

37

0,28%

Indústria

31

0,24%

Col·legis professionals

16

0,12%

Justícia i administracions públiques

14

0,11%

Agricultura

12

0,09%

Obres públiques

7

0,05%

Assistència jurídica gratuïta

3

0,02%

Consum

3

0,02%

Cultura i educació

2

0,02%

Esports

1

0,01%

Comunicació audiovisual

1

0,01%

Turisme

1

0,01%

Total

13.029

100,00%

 

Pel que fa a la procedència geogràfica de les queixes presentades, les dades són les següents: l’11,61% procedixen de la província de Castelló; el 33,56% de la de València i el 54,86% de la província d’Alacant.

Quant a la via de presentació de les queixes davant del Síndic de Greuges, observem que, durant el 2014, el 49,7% de queixes s’hi han presentat per Internet (ja siga a través de la pàgina web, ja siga per correu electrònic), de manera que ha esdevingut la via més freqüent de presentació de queixes. Un 19,97% s’hi van presentar per correu postal i el 26,23% foren presentades directament a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Síndic. Així mateix, un 2,9% de les queixes ens han estat remeses per altres administracions (tant gràcies a convenis subscrits amb ajuntaments, com remeses pel Defensor del Poble o altres defensors autonòmics) i, finalment, un 1,21% de queixes continua arribant-hi per fax.

D’altra banda, el nombre total de consultes ateses per l’Oficina d’Atenció Ciutadana durant l’any 2014 puja a 21.490, una xifra que representa un important increment en comparació amb les de l’any passat, que en van ser 15.836. Quant a les consultes, distingim aquelles que són noves consultes (8.800), de les denominades “seguiments” (12.690). I, dins de les noves consultes, destaquem aquelles que posteriorment han donat lloc a una queixa (4.917). La gran quantitat de treball dut a terme pel Síndic en 2014 també ha tingut la seua corresponent traducció en el nombre total d’entrada i eixida de documents. Enguany hi ha hagut un total de 22.266 documents d’entrada i 41.035 documents d’eixida.

Pel que fa al grau d’acceptació per part de les administracions públiques de les recomanacions o els suggeriments dictats pel Síndic durant el 2014, d’un total de 2.480 recomanacions o suggeriments dictats per esta institució en 2014, en el moment de redactar l’Informe se n’han acceptat 1.949, és a dir un 78,59%. En este sentit, cal tenir en compte que hi ha 490 resolucions (19,76%) pendents de resposta per part de l’Administració, i que el nombre de respostes no acceptades ha sigut de 41 resolucions (1,65%).

Igual que els altres anys, no destaquem cap administració com a hostil per no haver remés els informes que li hem requerit al llarg de les investigacions dutes a terme o no haver contestat a les nostres recomanacions o suggeriments. Tanmateix, sí que hi ha administracions que no han acceptat les recomanacions o els suggeriments del Síndic d’una manera no justificada, d’acord amb el nostre parer ―ja que no han aportat nous elements fàctics o jurídics que desvirtuen la nostra recomanació―, però la seua actitud no pot ser considerada hostil, entorpidora o no col·laboradora amb la institució. 

Respecte del grau d’eficàcia del Síndic de Greuges, també convé remarcar que, d’un total de 7.592 queixes tancades en el 2014, en 5.836 queixes s’ha solucionat el problema denunciat d’una manera favorable per a la persona interessada, una dada que evidencia un elevat percentatge d’eficàcia, concretament del 77%, exactament el mateix que l’any passat.

Informe Anual 2014

Notícies relacionades