Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Instem a revisar i revocar les denegacions de les pròrrogues de subsidiació de préstecs per a l’adquisició d’habitatges protegits

Actualitat del Síndic

Instem a revisar i revocar les denegacions de les pròrrogues de subsidiació de préstecs per a l’adquisició d’habitatges protegits

15-07-2015
Instem a revisar i revocar les denegacions de les pròrrogues de subsidiació de préstecs per a l’adquisició d’habitatges protegits

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha dirigit quatre recomanacions a la Conselleria d’Habitatge sobre les pròrrogues de subsidiació de préstecs per a l’adquisició d’habitatges protegits.

Concretament, el defensor valencià demana la immediata revisió i revocació de les resolucions denegatòries de les pròrrogues de subsidiació que es van dictar d’acord amb els antics criteris. Així mateix, recomana que estos processos de revisió tinguen la màxima publicitat possible, en consonància amb la rellevància del dret que hi va resultar afectat, i així poder garantir que tots els afectats es puguen acollir a este mecanisme revocatori.

En este sentit, Cholbi invita la Conselleria d’Habitatge a establir mecanismes extraordinaris (entre els quals es troba la concessió d’un període de temps addicional per a la presentació de sol·licituds) a fi que aquells ciutadans que, al moment oportú, es podrien haver beneficiat de la concessió de la pròrroga de subsidiació i que no van presentar la sol·licitud per la desinformació generada es puguen acollir ara la pròrroga que, d’acord amb els nous criteris, els puga correspondre. Al mateix temps, deixa la porta oberta a iniciar els corresponents expedients de responsabilitat patrimonial a causa del funcionament irregular o anormal de l’Administració.

L’actuació del Síndic va estar motivada per la queixa presentada per l’Associació d’Afectats d’Ajudes de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana, en què denunciaven que la Conselleria, malgrat el temps que havia transcorregut, no estava aplicant els nous criteris interpretatius emesos pel Ministeri de Foment a l’agost del 2014. De fet, en el seu escrit de queixa assenyalaven que la informació que oferia el PROP (tant als ciutadans que acudixen al servici com a aquells que consulten a través de la web) era que les pròrrogues serien denegades, la qual cosa conduïa a la desinformació de les persones interessades i la possible pèrdua de drets a què pogueren tindre accés.

Consulteu el contingut íntegre de la resolució del Síndic sobre esta matèria.

Notícies relacionades