Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Intervenim perquè la convalidació d’una assignatura no perjudique l’expedient acadèmic d’una alumna

Actualitat del Síndic

Intervenim perquè la convalidació d’una assignatura no perjudique l’expedient acadèmic d’una alumna

24-04-2015
Intervenim perquè la convalidació d’una assignatura no perjudique l’expedient acadèmic d’una alumna

Fa uns mesos vam rebre en esta institució l’escrit d’una alumna, en què ens comunicava la seua disconformitat amb la Conselleria d’Educació perquè havia computat amb una nota d’un 5 la convalidació d’una assignatura d’un mòdul LOGSE. Segons la interessada, tant el centre educatiu com la inspecció d’Educació l’havien informat que l’assignatura convalidada, tal com establix la normativa vigent, no comptaria amb cap nota en el seu expedient acadèmic.

D’acord amb l’autora de la queixa, després d’acabar un cicle formatiu de grau superior en l’IES Mare Nostrum, en el curs 2013-2014 es va matricular en l’IES Leonardo Da Vinci per a estudiar un altre cicle formatiu i va sol·licitar, dins del termini i en la forma escaient, la convalidació d’una assignatura. En el primer lliurament de notes al desembre del 2013, l’assignatura convalidada apareixia amb la nota de 5. Després de notificar este problema a la Conselleria, li van indicar que es tractava d’un problema informàtic i que el corregirien. Quina no seria la sorpresa de l’alumna quan en les notes de la segona avaluació va comprovar que l’error no havia estat esmenat, i així successivament, fins que al gener del 2015 va presentar la queixa davant del Síndic.

L’alumna es lamentava que si es puntuava amb un 5 l’assignatura s’estava provocant una baixada en la mitjana de les qualificacions dels seus estudis. A més, ella havia deixat clar que en cas d’haver de puntuar amb un 5 l’assignatura preferia cursar-la ordinàriament, ja que tenia una nota mitjana molt alta en les seues qualificacions i no volia que esta convalidació afectara el seu expedient.

Després de les gestions realitzades per esta institució, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports ha comunicat al Síndic que s’han donat les instruccions pertinents a l’IES perquè s’esmene, mitjançant una diligència, l’anotació corresponent en l’acta d’avaluació d’esta alumna, perque així la convalidació d’esta assignatura no siga computada a l’efecte d’avaluació final del cicle formatiu.

 

Notícies relacionades