Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • La Sindicatura exigix l’especialització dels equips psicosocials dels jutjats de família en els procediments de guarda i custòdia

Actualitat del Síndic

La Sindicatura exigix l’especialització dels equips psicosocials dels jutjats de família en els procediments de guarda i custòdia

24-03-2014
La Sindicatura exigix l’especialització dels equips psicosocials dels jutjats de família en els procediments de guarda i custòdia

 

La Sindicatura de Greuges de la Comunitat Valenciana, després de tindre coneixement de possibles mancances en els equips psicosocials adscrits als jutjats de família, i atesa la importància d’estos equips en la presa de decisions sobre la guarda i custòdia dels menors, va iniciar una queixa d’ofici a fi de conéixer la veracitat dels fets, com també el seu funcionament en cas de separacions conflictives amb menors.

De la informació remesa per la Conselleria de Justícia i Governació es comprova que els professionals que treballen en estos equips tenen una titulació universitària en Psicologia o en Treball Social, i que no s’ha exigit una especialització acreditada en psicologia infantil i/o evolutiva, ni especialització en violència de gènere, ambdues necessàries en els procediments de família complexos.

La violència de gènere té unes característiques diferents d’altres tipus de violència. Si els professionals no tenen una comprensió clara del problema, les intervencions que realitzen poden ser errònies i fins i tot perjudicials per a les víctimes. Es fa imprescindible, doncs, una formació que permeta que els professionals coneguen i entenguen este fenomen i les conseqüències d’esta violència en el desenvolupament emocional dels fills i filles. 

Per tot això, la Sindicatura va dictar una sèrie de suggeriments a la Conselleria de Governació i Justícia i a la Conselleria de Benestar Social, entre els quals destaquem:

  • Que es regule la composició, el funcionament i els requisits d’accés dels equips tècnics adscrits als jutjats de família, i que es descriguen amb claredat les funcions de cadascun dels professionals.

  • Que es doten amb mitjans humans i materials suficients els equips psicosocials que presten servicis en els jutjats de família.

  • Que en la selecció de personal es valore l’especialitat en Psicologia Forense, Infantil, i en Violència de Gènere, i que s’exigisca una qualificació i formació adequades en estes especialitats.

  • Que es realitzen cursos de reciclatge i formació continuada promoguts per la Conselleria competent.

  • Que els informes pericials sobre guarda i custòdia de menors en processos de família conflictius comprenguen l’avaluació psicològica i social de l’entorn familiar en què s’han desimbolt els fills/es.

  • Que els equips puguen fer un seguiment, una vegada dictada la sentència, sobre la idoneïtat de la mesura adoptada sobre la guarda i custòdia.

 La Conselleria de Benestar Social, per la seua banda, hi ha remés recentment un escrit en el qual coincidixen amb el defensor del poble de la Comunitat Valenciana en la necessitat que, atenent al suprem interés del menor, el funcionament dels equips tècnics, (…), en qüestions de valoració de situacions familiars, compten amb la major capacitat possible, tant en matèria de recursos com de formació dels seus integrants. Així mateix, destaca que estos equips tècnics de suport als òrgans jurisdiccionals estan adscrits a l’Administració de justícia. No obstant això, es compromet a promoure la realització de cursos, tant en matèria de violència de gènere com de valoració de situacions familiars, dins del Pla de formació per a empleats públics.

 

Notícies relacionades