Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS. Educació accepta la recomanació del Síndic i exigirà que es motiven els informes tècnics en les sol·licituds d’ajuda

Actualitat del Síndic

NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS. Educació accepta la recomanació del Síndic i exigirà que es motiven els informes tècnics en les sol·licituds d’ajuda

06-02-2015
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS. Educació accepta la recomanació del Síndic i exigirà que es motiven els informes tècnics en les sol·licituds d’ajuda

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha rebut amb gran satisfacció la resposta de la Conselleria d’Educació en què accepta les recomanacions del defensor en matèria d’accés a les ajudes per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

L’actuació del Síndic es va iniciar després de rebre la queixa d’un pare, que denunciava que s’havien denegat estes ajudes al seu fill sobre la base d’un informe, que no estava motivat ni raonat, del Servici Psicopedagògic Escolar (SPE). Es tracta d’un menor amb necessitats de reeducació pedagògica i de llenguatge per culpa d’una alteració per trastorn general de desenvoupament (TGD) del 40%.

El pare manifestava la seua disconformitat amb l’informe, emés per l’orientadora educativa del gabinet psicopedagògic i avalat pel director del Servici Psicopedagògic Escolar del sector, en el qual es proposava denegar l’ajuda sol·licitada en declarar que l’alumne en qüestió només necessitava rebre dues hores setmanals de reeducació pedagògica i llenguatge, i que ja rebia este servici en el mateix centre (un CEIP d’Ontinyent).

Després d’una anàlisi minuciosa dels fets i documents facilitats tant per l’interessat com per l’Administració, el Síndic entenia que la decisió de l’Administració no va ser prou transparent, ja que no estava ni motivada ni raonada; i tampoc va ser participativa ja que no hi donava concurrència a la part afectada, ni tampoc es va dur a terme un reconeixement presencial per a contradir la decisió adoptada.

En este sentit, el Síndic assenyalava en la seua resolució que, d’acord amb la normativa vigent, els actes que limiten els drets subjectius o interessos legítims hauran de ser motivats amb referència de fets i fonaments de dret. Sens dubte, l’acte administratiu que impedix la participació en la convocatòria d’ajuda a l’alumne interessat amb necessitat específica de suport educatiu limita el seu lliure desenvolupament de la personalitat.

Encara que esta institució no està capacitada per a entrar a valorar el contingut dels informes realitzats pels especialistes sobre la idoneïtat de rebre més o menys hores de reeducació pedagògica i reeducació del llenguatge, sí que pot reconéixer, sens dubte, que en la documentació aportada i en l’informe traslladat és evident la falta de motivació de les conclusions.

Per tot això, Cholbi va remetre les següents recomanacions a la Conselleria d’Educació: quant a l’elaboració d’estos informes, que tenen caràcter vinculant i comporten la impossibilitat d’accedir a les ajudes per a l’alumnat amb necessitat específica, el síndic reivindicava que, d’ara endavant, es motiven raonadament, i que calga un reconeixement presencial per part dels seus autors; en este cas concret del menor d’Ontinyent, el defensor invitava Educació a revisar les hores correctores atorgades per al present curs per si fóra convenient ampliar-les.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la seua banda, ha acceptat i ha agraït tots els suggeriments realitzats pel Síndic a fi de millorar este servici públic.

Podeu consultar el contingut íntegre de la recomanació del Síndic en la nostra pàgina web.

Notícies relacionades