Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Queixa d’ofici sobre la situació dels servicis socials a la Comunitat Valenciana

Actualitat del Síndic

Queixa d’ofici sobre la situació dels servicis socials a la Comunitat Valenciana

23-07-2012
Queixa d’ofici sobre la situació dels servicis socials a la Comunitat Valenciana

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha obert una queixa d’ofici per estudiar la situació actual dels servicis socials generals de la Comunitat Valenciana i conéixer de primera mà les prestacions que estos gestionen. 

José Cholbi, com a alt comissionat de les Corts Valencianes, s’ha dirigit a la Conselleria de Justícia i Benestar Social a fi de comprovar la correcta aplicació de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, que regula el sistema de servicis socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, i que al moment oportú va establir l’organització d’estos servicis en dos apartats: servicis socials generals o comunitaris, d’una banda, i servicis socials especialitzats, d’una altra banda.

De l’estudi de la llei esmentada es desprén que els servicis socials generals constituïxen l’estructura bàsica del sistema públic de servicis socials, i que han de garantir una atenció integrada i polivalent dirigida a tota la població, a través d’actuacions preventives, assistencials i de rehabilitació a escala primària, amb caràcter universal i gratuït.

Estos servicis socials generals són prestats per equips interdisciplinaris en centres socials depenents de l’Administració local, atés que la titularitat i gestió d’estos servicis correspon a l’Administració local. La línia pressupostària per a mantenir-los en la Comunitat Valenciana està constituïda a parts iguals pel Ministeri i la Conselleria de Justícia i Benestar Social.

En la seua petició d’informes, el síndic, José Cholbi, insistix en la convocatòria d’ajudes a les entitats locals en concepte de manteniment dels esmentats servicis socials generals que publica la Conselleria, unes subvencions que impliquen un percentatge del pressupost real que les entitats locals destinen als servicis socials.

Sobre la base de tot això, José Cholbi ha resolt estudiar detingudament la situació actual dels esmentats servicis socials generals de la Comunitat Valenciana i les prestacions socials que estos servicis gestionen.

Notícies relacionades