Actualitat

Actualitat del Síndic

Transparència i accés la informació 

14-03-2017
Transparència i accés la informació 

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, s’ha dirigit a l’Ajuntament d’Elx per a recomanar-li que facilite a un veí la informació urbanística que sol·licitava en relació amb les obres d’un hotel als Arenals del Sol. En concret, l’afectat volia accedir, consultar i visualitzar l’expedient de disciplina urbanística, com també els informes tècnics dels servicis municipals respecte d’aquest assumpte.

El defensor del poble valencià recorda en la resolució que la normativa vigent sobre accés a la informació urbanística i ambiental és contundent a l’hora de reconéixer el dret a la ciutadania de ser informats per l’Administració competent de manera completa, per escrit i dins d’un termini raonable, com també el dret a participar en els procediments d’elaboració i aprovació d’instruments d’ordenació del territori, execució urbanística o avaluació ambiental. Els mecanismes previstos per a exercir aquesta participació ciutadana van des de la formulació d’al·legacions i propostes fins a la presentació de reclamacions i queixes. En tot cas, el ciutadà o la ciutadana haurà d’obtindre una resposta motivada per part de l’Administració competent, la qual, a més a més, haurà de facilitar quan se li sol·licite l’obtenció de còpies o certificats de disposicions o actes administratius adoptats.

El Síndic recorda que el Tribunal Suprem també s’ha pronunciat sobre aquesta qüestió i ha exigit el compliment de la llei i la no-privació dels mitjans necessaris per a exercir amb ple coneixement l’acció pública en matèria urbanística.

La resolució del Síndic sobre aquest assumpte pot ser consultada en la nostra pàgina web. 

Notícies relacionades