Actualitat

Actualitat del Síndic

Vetlem pel dret d’accés a la informació

23-03-2015
Vetlem pel dret d’accés a la informació

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha sol·licitat a l’Ajuntament de Quart de les Valls que facilite als seus regidors l’accés a la documentació necessària per a l’exercici del seu càrrec. El defensor afirma que, en cas de denegar-la, s’haurà d’interpretar de manera restringida i la denegació caldrà fer-la de forma expressa i emparada en les causes legals previstes.

Així ha resolt el defensor del poble valencià la queixa interposada per un regidor d’aquell Ajuntament, qui denunciava que havia sol·licitat diverses vegades un informe municipal sobre la utilització de terrenys no urbans com a aparcament municipal.

En el seu escrit final, Cholbi al·ludix als drets que tenen els membres de les corporacions a accedir a la informació, atesa la importància que esta té per a dur a terme amb coneixements suficients l’exercici de les seues funcions, entre les quals es troba l’activitat de control i fiscalització del govern, les deliberacions del ple o la votació de propostes.

Pel que fa a l’àmbit legal, el síndic recorda que esta obligació dels ajuntaments està regulada en l’article 128-1 de la Llei de règim local de la Comunitat Valenciana: per al millor compliment de les seues funcions, els membres de les corporacions locals tenen dret a obtindre de l’alcalde o president, o de la junta de govern local, tots els antecedents, les dades i informacions que tinguen els servicis de la corporació i que resulten necessaris per a exercir el seu càrrec.

Notícies relacionades