Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Benestar Social es compromet a revisar i modificar el decret que regula el preu públic per a les persones amb discapacitat que són ateses en residències

Actualitat del Síndic

Benestar Social es compromet a revisar i modificar el decret que regula el preu públic per a les persones amb discapacitat que són ateses en residències

04-03-2014
Benestar Social es compromet a revisar i modificar el decret que regula el preu públic per a les persones amb discapacitat que són ateses en residències

 

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha rebut amb molta satisfacció la resposta de la Conselleria de Benestar Social, en què accepta les recomanacions del defensor del poble valencià perquè, d’una banda, revisara amb caràcter general el contingut del Decret 113/2012, pel qual s’establixen el règim i les quanties dels preus públics que cal percebre en l’àmbit dels servicis socials, i d’una altra banda, atenguera la petició de revisió del preu públic aplicat a la promotora de la queixa.

La investigació del Síndic té com a origen la queixa presentada per una persona amb discapacitat, atesa en una residència, a qui se li havia aplicat la nova normativa de preu públic que preveu que l’aportació dels beneficiaris siga computada d’acord amb la seua capacitat econòmica i meritada en 14 mensualitats.

L’aplicació d’esta normativa afecta els col·lectius de la tercera edat i discapacitats, tant si han estat reconeguts com a persones dependents, com si no ho han estat. Tanmateix, el Síndic de Greuges presta una atenció especial a les persones amb discapacitat, ja que este col·lectiu es trobava exempt de pagament des de 1995, i la seua aplicació agreuja la situació ja generada per altres mesures, com ara l’eliminació de la gratuïtat dels medicaments i de les pròtesis, entre d’altres, i sovint fa molt difícil el fet de poder continuar amb els projectes d’assistència i inserció que tenien traçats.

En el seu escrit d’acceptació, la Conselleria de Benestar Social ha comunicat al Síndic que els òrgans competents analitzaran les modificacions possibles de la normativa vigent, per tal d’adequar la participació de l’usuari en el cost dels servicis socials a la realitat de la seua situació econòmica (…). De manera que, tal com recollia la recomanació del Síndic, s’hi tinga en compte, no solament la capacitat econòmica, sinó també les despeses que han d’afrontar les persones afectades, a fi d’assegurar la seua autonomia personal i inclusió social, i per evitar en tot cas processos d’empobriment i de pèrdua patrimonial.

Vegeu el contingut de la resolució del Síndic

Notícies relacionades