Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Donem suport a la petició d’un pare per a canviar de col·legi els seus dos fills a fi de conciliar

Actualitat del Síndic

Donem suport a la petició d’un pare per a canviar de col·legi els seus dos fills a fi de conciliar

11-04-2016
Donem suport a la petició d’un pare per a canviar de col·legi els seus dos fills a fi de conciliar

 

Fa uns mesos, el defensor del poble valencià va rebre la queixa d’un pare divorciat, que té la guàrdia i custòdia dels seus dos fills de 6 i 8 anys, els quals estaven escolaritzats en el CEIP Virgen de las Virtudes de Cox que no disposa de servici de menjador. L’interessat manifestava que es trobava en situació de desocupació i, en el seu intent per incorporar-se al món laboral, va decidir matricular-se en un curs formatiu del SERVEF. Esta nova circumstància li impedia atendre els menors a l’hora de dinar i, per això, abans de començar el curs escolar 2015/2016, va sol·licitar el canvi de centre al CEIP Virgen del Carmen del mateix municipi, el qual sí que comptava amb este servici. 

Des de les dependències educatives li van confirmar verbalment l’existència de places disponibles per als seus fills en el CEIP Virgen del Carmen, com també l’informaren dels passos que calia seguir per al canvi de centre, i que la decisió seria presa pel consell d’escolarització municipal, la qual va ser finalment negativa.

Este tipus de tràmit fora dels períodes normals d’admissió està previst en la legislació com a “escolarització sobrevinguda”. En este cas concret, la causa sobrevinguda era la impossibilitat de compaginar la realització de dos cursos de formació amb l’atenció dels seus fills durant les hores de dinar. Per a això, l’interessat va acreditar mitjançant un certificat del SERVEF la seua assistència als cursos des del maig de 2015 fins al maig del 2016, en horari de 9.00 h a 14 h. 

Així mateix, el pare dels menors va presentar la sol·licitud de baixa en el CEIP Virgen de las Virtudes dels seus dos fills. El document estava signat pels dos progenitors, una circumstància que no va ser tinguda en compte per la comissió municipal d’escolarització, com tampoc el fet fefaent que el pare dels menors estava realitzant dos cursos de formació a Orihuela, cosa que li impedia recollir els seus fills del col·legi a l’hora de dinar.

De la documentació aportada i de l’estudi de l’expedient, el Síndic va entendre que l’afectat havia complit escrupolosament els tràmits perquè fóra concedida l’escolarització dels seus fills en el CEIP Virgen del Carmen: sol·licitud de baixa en el CEIP Virgen de las Virtudes (signada per ell i per la mare dels menors), sol·licitud d’escolarització en l’altre centre i acreditació de raons urgents i especials, i l’existència de vacants en el col·legi amb menjador. És per això que la denegació de matriculació dels seus fills fora dels terminis de matrícula ordinària d’alumnes sol·licitada per l’interessat és una actuació que esta institució considera no ajustada a dret.

Per tot el que s’ha exposat, el defensor del poble valencià va recomanar a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport que revisara la sol·licitud d’escolarització dels dos germans en el CEIP Virgen del Carmen de Cox, tenint en compte, tant la documentació que s’hi adjuntava, com el consentiment exprés d’ambdós progenitors, davant de la impossibilitat acreditada del progenitor custodi d’atendre els seus fills durant les hores de dinar.

 

Vegeu el contingut íntegre de la resolució del Síndic sobre este assumpte.

Notícies relacionades