Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Educació es compromet amb el Síndic a modificar la normativa per a l’admissió d’alumnes en els centres públics i concertats

Actualitat del Síndic

Educació es compromet amb el Síndic a modificar la normativa per a l’admissió d’alumnes en els centres públics i concertats

07-06-2013
Educació es compromet amb el Síndic a modificar la normativa per a l’admissió d’alumnes en els centres públics i concertats

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha aplaudit la decisió de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports d’acceptar la recomanació que li va dirigir perquè modificara la normativa que regula els processos d’admissió i matriculació d&rsrsquo;alumnes en centres sostinguts amb fons públics, a fi d’aclarir i determinar de manera explícita la documentació necessària per a l’acreditació del grau de discapacitat dels alumnes, pares, germans o tutors.

L’actuació del Síndic va estar motivada per la denúncia d’una ciutadana que manifestava la falta de resposta de la Conselleria a una consulta sobre com acreditar la condició de persona discapacitada del seu marit en el procés d’admissió i matriculació del seu fill, la qual cosa implicaria la concessió d’1,5 punts en la baremació.

La consulta plantejada per esta persona no és fútil, i així mateix ho va entendre la Direcció Territorial d’Educació, en comunicar a l’afectada que elevaria la consulta a la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents perquè dictara una resolució “atesa la rellevància de la qüestió” i que li contestarien abans que començara el procés d’admissió de l’alumnat per al curs 2012-2013.

A causa de l’existència de diverses normes aplicables, van sorgir diverses interpretacions a l’hora d’acreditar la condició de persona discapacitada. No obstant això, cap d’estes normes recull explícitament la documentació prevista en el Reial Decret 1414/2006, d’1 de desembre, pel qual es determina la consideració de persona discapacitada als efectes de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat.

En este sentit, la Conselleria va informar el Síndic que “podria produir-se el cas de no-admissió per part d’alguna comissió d’escolarització…”; el que, en el cas d’esta persona es va traduir en el fet que el seu fill no va poder accedir al col·legi que els seus pares haurien preferit.

Per tot això, el Síndic va instar la Conselleria d’Educació a modificar la normativa dels processos d’admissió i matriculació d’alumnes. La seua finalitat seria aclarir-ne els criteris i evitar futures situacions de vulneració de drets com la descrita per l’autora de la queixa, de manera que es tinga en compte el concepte de persones amb discapacitat com aquelles a qui se’ls ha reconegut un grau igual o superior al 33% i sense que calga aportar cap altre document a banda del que acredita esta condició.

La Conselleria d’Educació ha comunicat al Síndic l’acceptació de la recomanació i que en estos moments es troba en tràmit la modificació de l’Ordre 14/2013, de 4 abril, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat de la Comunitat Valenciana.

 

El contingut íntegre de la resolució pot ser consultat en http://www.elsindic.com/Resoluciones/10524451.pdf

Notícies relacionades