Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic de Greuges exigix al Consell que unifique els criteris per a la teleassistència domiciliària i la dote de pressupost

Actualitat del Síndic

El Síndic de Greuges exigix al Consell que unifique els criteris per a la teleassistència domiciliària i la dote de pressupost

22-02-2013
El Síndic de Greuges exigix al Consell que unifique els criteris per a la teleassistència domiciliària i la dote de pressupost

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana s’ha dirigit al Consell per reclamar-li que unifique els criteris de les diverses administracions públiques a l’hora de prestar el programa de teleassistència domiciliària. Així mateix, José Cholbi exigix a la Conselleria de Benestar Social que dote de pressupost un servici que considera imprescindible atesa l’enorme importància que té, tant quantitativament com qualitativament, per a l’atenció a les persones majors i altres col·lectius desfavorits.

José Cholbi, com a defensor del poble valencià, va obrir una queixa d’ofici per avaluar la repercussió i les mesures previstes per les administracions públiques implicades, a fi d’evitar la suspensió del programa, tant a persones que ja n’eren beneficiàries com a d’altres que ho pogueren ser en el futur.

L’obertura de la queixa d’ofici té la seua justificació en l’eliminació, en el Projecte de Pressupostos Generals de l’Estat d’enguany, de la partida pressupostària que el Ministeri de Sanitat i Servicis Socials i Igualtat destinava al finançament del Servici de Teleassistència Domiciliària.

Cal recordar que, l’any 2012, el Ministeri va destinar 30 milions d’euros a la signatura d’un acord de col·laboració entre l’IMSERSO i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) per a la prestació del servici de teleassistència a domicili arreu del territori espanyol. La supressió d’esta partida pressupostària afecta els convenis que l’IMSERSO subscrivia amb diputacions provincials i ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a prestar este servici.

En no haver-hi enguany consignació pressupostària de la partida del programa de teleassistència domiciliària, la Federació de Municipis i Províncies va comunicar a totes les administracions públiques afectades que, amb data 31 de desembre de 2012, es posava fi al programa. I que, sobre la base d’això, quedava a criteri de les diputacions provincials i dels ajuntaments prestar el servici.

Lògicament, i tot i el considerable esforç de les tres diputacions de la Comunitat Valenciana i dels ajuntaments de les capitals de província, el servici ha estat afectat, ja que les administracions han de continuar prestant el servici amb pressupostos substancialment reduïts. I això, sense perjudici de la repercussió que tenen per als seus propis pressupostos.

En este sentit, José Cholbi reconeix l’enorme esforç que han fet les diputacions de València, Castelló i Alacant per a mantindre el servici als usuaris atesos l’any 2012, inclosos aquells casos que van excedir els establits en el conveni amb l’IMSERSO i la FEMP, esta última a través de convenis especials amb la Conselleria de Benestar Social.

El Síndic de Greuges va demanar tota la informació sobre el servici de teleassistència domiciliària prestat per les administracions públiques i José Cholbi s’ha assabentat que per a la Diputació de Castelló resulta impossible assumir el cost íntegre derivat de la prestació enguany, i que descarta la possibilitat d’establir un sistema de prepagament.

Per la seua banda, l’Ajuntament de Castelló ha informat el síndic que estudia possibles mesures per a absorbir els nous usuaris derivats del servici que gestionava l’any passat la Diputació Provincial de Castelló, unes mesures que considera complexes.

La Diputació de València augmenta el seu pressupost per a enguany, que passa de prop de 2.100.000 euros a un poc més de 2.300.000 euros, mentre que l’Ajuntament de València assumix com a pressupost propi la totalitat del cost del servici per als 4.605 beneficiaris, encara que no concreta si podrà assumir noves altes que es produïsquen enguany.

La Diputació Provincial d’Alacant ha informat José Cholbi que mantindrà la prestació del servici igual que fins ara i que incrementarà el pressupost destinat a Servici de Teleassistència Domiciliària per a este exercici per un import superior al 1.200.000 euros, la qual cosa li permet establir un nou conveni amb Creu Roja Espanyola a fi de garantir la continuïtat del servici.

Finalment, el síndic va ser informat per l’Ajuntament d’Alacant de l’adopció de mesures d’urgència per a assegurar la prestació del servici inicialment fins el 31 de juliol d’enguany.

Amb tota la informació exposada, el Síndic de Greuges s’ha dirigit a la Conselleria de Benestar Social per a recomanar-li que coordine les actuacions de les diverses administracions públiques i unifique les mesures que cal adoptar respecte de l’esmentat servici, a fi d’evitar una disparitat de criteris quant a la definició i implantació del servici a la Comunitat Valenciana.

José Cholbi demana a la Conselleria que elabore un programa general únic per a tota la Comunitat Valenciana referit al servici de teleassistència, en què queden establides les bases i normes d’accés i prestació del servici, com també els mínims de qualitat que cal complir per a garantir la seua prestació en unes condicions dignes i adequades.

Finalment, el síndic demana a la consellera Asunción Sánchez Zaplana que arbitre les mesures necessàries per a l’elaboració d’un Pla de finançament concertat amb les entitats locals, que faça possible la viabilitat i l’estabilitat del servici.

 

 

 

 

Notícies relacionades