Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic proposa incloure la família monoparental dins dels criteris d’admissió d’alumnes en centres escolars

Actualitat del Síndic

El Síndic proposa incloure la família monoparental dins dels criteris d’admissió d’alumnes en centres escolars

15-07-2015
El Síndic proposa incloure la família monoparental dins dels criteris d’admissió d’alumnes en centres escolars

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha proposat a la Conselleria d’Educació que modifique la normativa vigent a fi d’incloure la condició de família monoparental entre els criteris de baremació en els processos d’admissió d’alumnat en centres escolars públics i concertats. Estos criteris són necessaris quan la demanda de places escolars és superior a les places que s’oferixen.

El defensor valencià s’ha pronunciat així després de rebre la queixa d’una ciutadana que relatava que s’havia dirigit a l’Administració educativa per a plantejar-li si la condició de família monoparental es tindria en compte en els processos d’admissió d’alumnes, però no havia obtingut cap resposta.

Durant la tramitació de l’expedient, la Conselleria d’Educació va comunicar al Síndic que els criteris que cal valorar en el procés d’admissió estan establits en l’article 16 del Decret 42/2013, en què es detalla de manera “taxativa” la relació de criteris, en la qual no apareix la condició de família monoparental. Igualment, la Conselleria va traslladar que no tenien previst modificar esta normativa.

Esta contestació va suscitar que el Síndic efectuara una reflexió sobre la qüestió plantejada en esta queixa, l’equiparació de la família monoparental amb la família nombrosa a l’efecte d’admissió d’alumnat en centres escolars. Efectivament, entre els criteris valorats en els processos d’admissió -determinats en la norma abans referida- no es troba la condició de família monoparental, que perfectament es podria equiparar -a l’efecte de baremació- a la condició de família nombrosa (expressament prevista en l’article).

En este sentit, esta institució compartix el criteri que, en aquells casos en què hi ha una demanda superior a les places disponibles, cal establir un ordre de prioritat en el procés d’admissió. Fins a la data, criteris com ara l’existència de germans matriculats en el centre, la proximitat al lloc de treball dels pares/tutors legals o al seu domicili, la renda anual familiar, la discapacitat de l’alumne o d’algun dels seus pares o germans, la condició de família nombrosa, entre d’altres, són tinguts en compte en la fase de baremació.

Ara bé, la queixa plantejada per esta ciutadana reflectix una nova realitat social: l’existència cada vegada més freqüent de nous models de família, un dels quals és la monoparental, amb un sol membre a càrrec dels fills. D’acord amb el Síndic, correspon a l’Administració educativa adaptar la norma a esta nova realitat social i, d’esta manera, solucionar el problema que la ciutadana ha plantejat davant d’esta institució.

Vegeu el contingut de la resolució del Síndic sobre este assumpte.

Notícies relacionades