Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Elx complix la recomanació que li ha fet el Síndic d’eliminar les molèsties acústiques generades per l’activitat musical d’una escola de natació

Actualitat del Síndic

Elx complix la recomanació que li ha fet el Síndic d’eliminar les molèsties acústiques generades per l’activitat musical d’una escola de natació

04-11-2014
Elx complix la recomanació que li ha fet el Síndic d’eliminar les molèsties acústiques generades per l’activitat musical d’una escola de natació

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha rebut la resposta de l’Ajuntament d’Elx a la recomanació que el defensor li va remetre a fi que eliminara les molèsties generades per l’activitat d’una escola de natació que feia ús d’una piscina d’esta localitat.

L’actuació del Síndic té l’origen en la queixa presentada per una veïna, que denunciava les insuportables molèsties que injustament suportava la seua família per culpa dels sorolls i de les vibracions dels motors de la turbina i depuradora, situada justament al costat dels seu habitatge, com també per l’activitat musical que s’hi duia a terme.

D’acord amb el defensor del poble valencià, estos fets ja van ser objecte de queixa davant d’esta institució. Tanmateix, tot i que l’Ajuntament il·licità, durant este interval de temps, ha adoptat resolucions i decrets municipals amb l’objectiu que el titular de l’activitat corregira les deficiències detectades, la veritat és que les molèsties persistixen.

A la fi de juny d’enguany, l’Ajuntament va comunicar al Síndic que havia requerit el titular de l’activitat perquè corregira estes deficiències, ja que es va realitzar un mesurament sonomètric des de l’interior de l’habitatge de l’autora de la queixa i el resultat va ser positiu. L’inspector va aportar constància d’obertures que sense equip de mesurament sonomètric es percebia perfectament la música.

Per la seua banda, la recomanació del Síndic de Greuges assenyala algunes mesures provisionals recollides en la normativa vigent sobre contaminació acústica i qualitat ambiental que el consistori podria adoptar, com ara: la clausura temporal, parcial o total, de les instal·lacions o el precintament d’aparells o equips.

Recentment, el Síndic ha rebut la resposta del consistori il·licità en la qual comunica, tant l’acceptació de la recomanació d’esta institució, com l’adopció de la resolució de revocar la llicència per a l’amenització musical, a causa de l’incompliment de les condicions tècniques sota les quals es va atorgar. En conseqüència, el titular de l’activitat haurà d’abstenir-se immediatament d’utilitzar l’equip de música. Així mateix, l’Ajuntament l’avisa que, si incomplix la resolució, es produirà l’execució forçosa d’allò que s’ha ordenat, mitjançant la desconnexió i el precintament de l’equip musical pels agents de la Policia local.

 Si voleu, podeu consultar el contingut íntegre de la Resolució del Síndic sobre este assumpte.

Notícies relacionades