Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Informe especial del Síndic de Greuges sobre el sistema de protecció a la infància de 0 a 6 anys

Actualitat del Síndic

Informe especial del Síndic de Greuges sobre el sistema de protecció a la infància de 0 a 6 anys

21-11-2012
Informe especial del Síndic de Greuges sobre el sistema de protecció a la infància de 0 a 6 anys

El passat 16 de novembre de 2012, el  Síndic de Greuges va presentar, davant les Corts Valencianes, l’informe especial que ha elaborat sobre l’Atenció als menors de 0-6 anys des del sistema de protecció a la infància de la Comunitat Valenciana.

En l’informe del Síndic de Greuges es fa un recorregut per les qüestions més rellevants referides a la legislació de protecció de menors, i l’organització i el funcionament del sistema de protecció a la infància a la Comunitat Valenciana.

La protecció de menors i, especialment, la dels menors d’edats primerenques (0-6 anys) requerix, segons l’informe del Síndic, una atenció especial a causa de la vulnerabilitat en què poden trobar-se, tant per la falta d’atenció necessària com per les repercussions que esta pot tenir en el seu desenvolupament físic, psicològic i emocional.

En este informe es fa una especial referència a la importància de desenvolupar mesures de prevenció i mesures de preservació familiar, és a dir, apostar clarament per totes aquelles respostes que eviten que els/les xiquets/es siguen separats de les seues famílies. Reduir o evitar els factors de risc a què es puguen trobar sotmesos estos menors, tant en el context familiar com social, és una tasca que competix, no solament l’entitat pública amb responsabilitat en matèria de protecció de menors -que en el cas de la Comunitat Valenciana és la Conselleria de Justícia i Benestar Social-, sinó també la resta d’administracions implicades i especialment la Conselleria d’Educació i la Conselleria de Sanitat. La coordinació entre administracions públiques és una necessitat recurrent i bàsica en el desenvolupament de polítiques preventives en particular, i en la consolidació del sistema de protecció a la infància en general. 

Les entitats locals, a través de la xarxa de servicis socials generals i especialitzats, exercixen un paper fonamental en l’atenció a situacions de desprotecció que són abordables sense separar el menor de la seua família. El Síndic de Greuges fa una especial referència en este informe als servicis especialitzats d’atenció a la família i infància (SEAFI). Estos servicis implantats per la Generalitat, en col·laboració amb les entitats locals, esdevenen un recurs fonamental per a evitar separar el menor de la seua família; però també cobren una especial rellevància en els processos de reagrupament familiar, quan, per motius de desprotecció greu, ha calgut separar el menor de la seua família, encara que es preveu que el retorn és la mesura que millor respon a l’interés del menor. La xarxa de SEAFI està configurada en la nostra Comunitat des de 1998, però, segons el parer del Síndic, la seua ampliació i millora ha d’esdevenir l’eix de creixement de les polítiques de protecció a la infància a la Comunitat Valenciana.

Malauradament, els/les xiquets/es estan sotmesos massa sovint a situacions de desprotecció greu, que requerixen que l’Administració pública aplique mesures de protecció que impliquen la separació de les seues famílies. Esta separació pot ser temporal o definitiva. En el cas que es considere la temporalitat de la separació, la Conselleria de Justícia i Benestar Social n’assumix la tutela i exercix les seues obligacions de guarda del menor, ja siga en un centre (acolliment residencial), ja siga a través d’una família acollidora prèviament formada i seleccionada (acolliment familiar).

En l’informe del Síndic de Greuges es fa especial referència a la necessitat de millora i desenvolupament dels programes d’acolliment familiar com a mesura més adequada per a l’atenció als menors de 0-6 anys que hagen de ser separats de les seues famílies. Les necessitats d’afecció i referència emocional dels/de les xiquets/es d’edat primerenca han de ser cobertes, segons el Síndic de Greuges, des de contextos de seguretat per al xiquet i, per descomptat, les famílies d’acollida són la millor resposta que des de l’Administració pública s’ha de donar a estos/es xiquets/es.

Així es recull en la Proposició de llei d’actualització de la legislació sobre protecció a la infància que actualment es debat en el Congrés dels Diputats. En esta Proposició de llei es planteja, entre moltes altres mesures, que els menors de 0-3 anys que hagen de ser separats dels seus pares seran atesos en tots  els casos en acolliment familiar, i ho seran prioritàriament els menors de 4 a 6 anys.

Per això, el Síndic de Greuges, tot reconeixent la importància que tenen i que han de tenir en un futur pròxim els programes d’acolliment familiar, recomana en el seu informe que la Conselleria de Justícia i Benestar Social estudie i adopte les mesures necessàries per a millorar i ampliar este tipus de programes.

Tot i la priorització dels programes d’acolliment familiar, el Síndic considera indispensable el manteniment, la millora i l’especialització dels centres de protecció en què són atesos estos menors. De vegades ens trobarem que serà difícil o no serà convenient, com a mínim inicialment, atendre menors en el programa d’acolliment familiar (menors amb necessitats especials), per la qual cosa hauran de ser atesos des dels programes d’acolliment residencial i per a això els centres han d’estar prou dotats, tant de material com de personal suficient i preparat, per a cobrir les especials necessitats dels menors d’esta franja d’edat ( 0-6 anys) .

L’adopció de menors la situació dels quals faça preveure com a impossible o inadequat el retorn a la seua família biològica, es considera en l’informe del Síndic de Greuges la mesura que garantix més estabilitat als/a les xiquets/es d’edat primerenca que es troben en esta situació. És per això que el Síndic recomana una sèrie de mesures que garantisquen l’agilitat i la seguretat jurídica dels procediments d’adopció nacional.

El Síndic de Greuges recull tota una sèrie de propostes de millora que han estat indicades pels professionals de programes, centres i servicis que s’han visitat durant la tramitació de l’informe especial. Per al Síndic, la participació dels professionals del sector, tant de l’àmbit públic com privat, en la planificació i l’avaluació del sistema de protecció a la infància a la Comunitat Valenciana adquirix més rellevància, si és possible, en estos moments de dificultat econòmica. La seua professionalitat i experiència comporta un valor afegit que ha de ser incorporat per la Conselleria de Justícia i Benestar Social com un element bàsic de la seua actuació en el sector de protecció a la infància.

Les necessitats dels/de les xiquets/es en situació de desprotecció varien constantment i de manera molt ràpida. Sovint, les administracions públiques estan desbordades pels canvis esmentats. Per això, en l’informe del Síndic s’incidix en la necessitat de millorar la formació dels professionals i desenvolupar línies d’investigació, sempre connectades amb la pràctica professional, a fi de procurar la millora contínua de les prestacions, i l’augment de la capacitat de previsió i atenció a les noves necessitats que es presenten en l’atenció als menors de 0-6 anys des del sistema de protecció a la infància a la Comunitat Valenciana. 

 Consulteu l’informe espcial sobre l’atenció als menors de 0-6 anys

Notícies relacionades