Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Informe especial del Síndic sobre l’atenció residencial a persones amb problemes de salut mental a la Comunitat Valenciana

Actualitat del Síndic

Informe especial del Síndic sobre l’atenció residencial a persones amb problemes de salut mental a la Comunitat Valenciana

22-04-2016
Informe especial del Síndic sobre l’atenció residencial a persones amb problemes de salut mental a la Comunitat Valenciana

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha lliurat esta setmana a les Corts Valencianes l’informe especial que porta com a títol L’atenció residencial a les persones amb problemes de salut mental a la Comunitat Valenciana. Es tracta d’un treball dirigit per l’adjunt primer del Síndic, Ángel Luna, que s’ha fet públic avui i ja pot ser consultat en la pàgina web d’esta institució.

El punt de partida d’este estudi monogràfic és la revisió del grau de compliment de les trenta-dues recomanacions que el Síndic va dirigir a les administracions implicades (Conselleria de Sanitat, Conselleria de Benestar Social i diputacions provincials) en el seu anterior informe especial sobre esta matèria dut a terme en 2003.

L’informe actual, presentat al parlament valencià per al seu estudi i consideració, se centra específicament en l’atenció residencial, no hospitalària, de les persones amb problemes de salut mental. Este criteri ha estat marcat pels assumptes que la ciutadania ha plantejat davant d’esta institució, com també per les queixes d’ofici iniciades des del Síndic i les actuacions desenvolupades en coordinació amb l’oficina del Defensor del Poble estatal.

Per a l’elaboració del treball, el defensor del poble valencià ha visitat alguns dels dispositius socials i sanitaris en què són ateses les persones amb malaltia mental (unitats de salut mental, centres específics d’atenció a malalts mentals, etc.). A causa de l’interés demostrat en les reunions i la importància que mereix el seu treball, des del Síndic hem considerat oportú incloure-hi les consideracions de les persones professionals entrevistades.

A tall d’introducció en la matèria, l’estudi arranca amb l’exposició de l’actual marc competencial i la coordinació sociosanitària, com també amb la tipologia de recursos residencials de caràcter sociosanitari i el perfil dels usuaris dels centres específics per a persones amb malaltia mental crònica.

Així mateix, hi dediquem un apartat especial als procediments d’ingrés involuntari, les declaracions d’incapacitació judicial total i la intervenció rehabilitadora i d’inserció sociolaboral d’estes persones. D’altra banda, el treball també aborda la cobertura sanitària i farmacèutica, i la participació econòmica dels usuaris en el cost del servici. Tampoc hem volgut deixar fora de l’estudi l’assistència psiquiàtrica penitenciària que presta l’Hospital Psiquiàtric dependent de l’Administració penitenciària.

CONCLUSIONS i RECOMANACIONS

En l’apartat de conclusions i recomanacions el Síndic destaca, entre altres qüestions, la conveniència d’elaborar el Pla Director de Salut Mental a la Comunitat Valenciana i d’habilitar una estructura sociosanitària que permeta millorar l’atenció integral d’estes persones.

Així mateix, el treball evidencia la necessitat de més coordinació entre les administracions que actualment tenen competència en la matèria. Mereix un apartat especial per al Síndic la recomanació d’adscriure a la Generalitat les funcions, els centres i els servicis que encara gestionen les diputacions provincials en matèria de salut mental.

Altres aspectes que destaca el defensor valencià en el seu informe es referixen a la dispersió normativa en matèria d’autorització de centres residencials, l’absència de reconeixement de grau de discapacitat i/o dependència de moltes persones ingressades en els centres visitats, com també els prolongats internaments provocats sovint per l’absència de suficients recursos alternatius, com ara habitatges tutelats o supervisats, tractaments ambulatoris o el copagament residencial. De tot això es desprén la necessitat d’exercir més control i exhaustivitat en l’exercici de la tutela que duu a terme la Generalitat Valenciana.

L’informe del Síndic culmina amb l’emissió de trenta-una recomanacions que van dirigides a les administracions públiques implicades perquè siguen estudiades i hi emeten el pronunciament corresponent.

Enllaç per a consultar l’informe:

http://www.elsindic.com/documentos/549_SINDIC%20Informe%20especial%20VALENCIA.pdf

Notícies relacionades