Actualitat

 • Inici >
 • Actualitat >
 • Presentació de l’Informe anual 2016 del Síndic de Greuges

Actualitat del Síndic

Presentació de l’Informe anual 2016 del Síndic de Greuges

11-04-2017
Presentació de l’Informe anual 2016 del Síndic de Greuges

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha lliurat hui al president de les Corts Valencianes, Enric Morera, l’Informe anual de la institució corresponent a l’exercici 2016. El document constitueix un resum de l’activitat exercida pel Síndic de Greuges durant aquest exercici. A continuació facilitem les dades més significatives a l’hora de reflectir el treball desenvolupat.

PRINCIPALS DADES ESTADÍSTIQUES DE L‘INFORME ANUAL 2016

D’acord amb l’Informe del Síndic, al llarg de 2016 s’hi ha dut a terme un total de 28.305 actuacions, de les quals 14.143 han sigut queixes i 14.162 han sigut consultes ateses per l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Aquestes xifres evidencien el manteniment de l’elevat volum de treball que ha dut a terme el Síndic al llarg dels últims anys (28.193 en 2015).

Quant a les queixes registrades durant 2016, se n’han computat un total de 14.143, de les quals 47 s’han obert d’ofici i 14.096 han sigut queixes presentades per la ciutadania. Aquestes xifres reflecteixen un lleuger augment respecte de l’any passat (13.604 queixes presentades per la ciutadania, de les quals 32 van ser d’ofici).

Anys

Nre. de queixes

 2008

3.927

 2009

3.647

2010

9.504

2011

11.900

2012

14.585

2013

19.134

2014

13.029

2015

13.604

2016

14.143

 

 

 

 

 

Les matèries que més preocupen les persones que han acudit al Síndic durant l’any 2016 són:

 • Educació, amb 5.259 queixes relatives a “l’arranjament escolar” i la supressió d’unitats en centres concertats, el programa Xarxa Llibresde préstec de llibres, la implantació de la jornada contínua, l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials i també les necessitats de l’alumnat amb sobredotació intel·lectual, l’existència de fibrociment en instal·lacions escolars, l’atenció de les necessitats higienicosanitàries d’alumnes dels primers cursos d’educació infantil i els barracons.

 • Urbanisme, amb 2.614 queixes relatives a la tardança a facilitar informació urbanística als ciutadans, l’obtenció de llicències municipals i autoritzacions autonòmiques, la lentitud municipal i autonòmica a l’hora d’incoar i de resoldre els expedients de restauració de la legalitat urbanística i sancionador davant de construccions il·legals, la passivitat municipal a l’hora d’obligar els propietaris a mantindre els béns immobles en condicions de seguretat i higienicosanitàries.

 • Ocupació pública, amb 1.158 queixes relatives a l’elevat percentatge de treballadors interins i temporals en l’Administració, les demores i diferències de criteri en els processos selectius, les anomalies en el funcionament de borses de treball, l’assetjament laboral, etc.  

 • Medi ambient, amb 933 queixes relatives principalment a la contaminació acústica, el manteniment i la conservació de les vies pecuàries, el funcionament d’abocadors.

 • Servicis públics locals, amb 851 queixes relatives a la prestació del subministrament d’aigua, disconformitat amb les factures d’abastiment d’aigua, l’estat de seguretat i conservació dels vials públics i la prestació del servici de recollida de fem, la regulació del trànsit, la indefensió davant dels expedients sancionadors d’infraccions de trànsit, etc.

 • Atenció a la dependència, amb 837 queixes relatives la demora en la resolució d’expedients, modificació del procediment de valoració en la província d’Alacant, minoració de prestacions reconegudes en PIA, la falta de reconeixement de drets als hereus de les persones que han mort sense haver obtingut el PIA, la suspensió de dos anys en l’accés a prestacions per a cures en l’entorn familiar, etc.

 • Sanitat, amb 473 queixes relatives a demores en l’assistència sanitària, els retards en la resolució d’expedients de responsabilitat patrimonial sanitària, la falta d’informació clínica, exclusió dels tractaments de reproducció assistida, la falta de finançament de determinats medicaments, l’atenció a menors en el servici d’urgència i en les unitats d’hospitalització domiciliària, la problemàtica de les targetes sanitàries a transsexuals, l’atenció complementària a persones amb necessitats especials en períodes d’hospitalització, salut mental, abastiment de vacunes, etc.

 • Servicis socials, amb 448 queixes relatives als retards en la tramitació d’expedients de renda garantida, el procediment utilitzat per a valorar la discapacitat sense requerir la presència de l’interessat, els retards per a valorar la necessitat d’ajuda de tercera persona en els supòsits de discapacitat igual o superior al 75%, barreres arquitectòniques, targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat, demores en la sol·licitud de pròrroga del títol de família nombrosa, còmput de fills per al títol de família nombrosa en els supòsits de custòdia compartida, problemes relatius als punts de trobada familiar, etc.

 • Règim jurídic, amb 346 queixes relatives a: dret d’accés a la informació per part dels ciutadans, transparència, responsabilitat patrimonial, etc.

 • Habitatge públic, amb 134 queixes relatives a la demora excessiva a adjudicar habitatge públic, demora per canvis de cases adjudicades, demores en les labors de reparació d’habitatge públic, retards en els pagaments de les ajudes i subvencions dels plans d’habitatge, etc.

Quant a la procedència geogràfica de les queixes presentades, les dades són les següents: el 2,70% de les queixes procedeixen de la província de Castelló, el 42,83% de la província de València i el 54,46% de la província d’Alacant. 

 

 

Nre. de queixes

%

Província d’Alacant

7.130

54,47%

Província de València

5.607

42,83%

Província de Castelló

354

2,70%

Total Comunitat Valenciana

13.091

100,00%

 

El Síndic també destaca en el seu Informe l’elevat i satisfactori grau de col·laboració de les administracions valencianes amb aquesta institució. Igual que en els últims anys, no hi ha cap administració hostil per no haver remés els informes requerits en el curs de les investigacions efectuades o no haver contestat a les recomanacions o els suggeriments del Síndic.

Finalment, l’Informe presentat hui també posa de manifest l’elevat grau d’eficàcia d’aquesta institució, ja que d’un total de 12.471 queixes tancades durant l’any 2016, en 9.617 queixes s’ha resolt el problema denunciat de manera favorable per a la persona interessada, una dada que representa un 77,11%.

 

NOMBRE DE RESOLUCIONS DICTADES EN 2016 I EL SEU ELEVAT GRAU D’ACCEPTACIÓ

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha dirigit un total de 14.122 resolucions a les administracions locals i autonòmiques valencianes durant l’any 2016. Sobre aquest aspecte, Cholbi ha destacat l’important grau d’acceptació per part de les administracions públiques de les seues resolucions (recomanacions, suggeriments i recordatoris de deures legals), ja que d’un total de 8.176 respostes, en el moment de redactar l’Informe se n’havien acceptat 7.685, fet que mostra un grau d’acceptació de 93,99%.

No obstant això, la realitat fa veure que, sovint, l’acceptació no implica el seu compliment, i per això la institució continua esforçant-se a dur un seguiment exhaustiu de les queixes per a comprovar el compliment real i efectiu de les resolucions.

 

OBSERVATORIS DEL SÍNDIC

L’Informe del Síndic dedica enguany un apartat especial als dos observatoris del Síndic: l’Observatori del Menor i l’Observatori de la Vulnerabilitat. Ambdós han demostrat ser unes eines molt útils a l’hora de detectar possibles violacions de drets en els col·lectius més vulnerables de la societat: menors, persones amb discapacitat, dependents, persones en situació d’exclusió social,  immigrants, refugiats, etc.  

Els dos observatoris del Síndic estan formats per personal de la institució i persones expertes, professionals i representants d’entitats que treballen braç a braç amb tots aquests col·lectius i que traslladen una visió molt precisa i actual de les problemàtiques socials. En aquest sentit, els observatoris han significat per al Síndic un sistema d’alerta primerenca de situacions que podrien derivar en violacions de drets i llibertats, encara que aqueixes violacions no s’hagen arribat a materialitzar o no hagen estat denunciades per les persones afectades.

 

 

AUGE DELS MITJANS ELECTRÒNICS

Els mitjans electrònics (correu electrònic, formulari web i seu electrònica) han sigut les vies de presentació de queixes més emprades per la ciutadania durant l’any 2016. Així, un 57% de les queixes presentades per la ciutadania han arribat al Síndic a través de la nostra pàgina web o del correu electrònic. Igualment, enguany hi ha hagut un total de 349.069 pàgines vistes en el nostre portal web i s’hi han dut a terme 117.256 tràmits electrònics (consultes a expedients de queixa en línia, enviaments de claus, enviaments de documents relatius a expedients de queixa tant a l’Administració com al ciutadà). Aquesta nova manera de treballar i relacionar-se amb la ciutadania i l’Administració està implicant un important estalvi energètic i mediambiental, cosa que ens permet complir un dels nostres objectius, que és assolir una Administració ecològica mitjançant la utilització de les TIC (tecnologies de la informació i comunicació).

 

QUEIXES D’OFICI OBERTES DURANT 2016

Aquesta institució té la potestat d’iniciar investigacions d’ofici, és a dir, sense que calga que cap persona ens presente una queixa o reclamació. Aquestes investigacions tenen com a objecte comprovar si els drets i les llibertats de la ciutadania poden haver sigut vulnerats, col·lectivament o individualment, com a conseqüència d’actuacions o omissions de l’Administració autonòmica i local.

Enguany volem destacar l’important augment de les queixes o investigacions que el Síndic va obrir d’ofici, un total de 47, el que representa un augment del 47% respecte de l’any anterior (en 2015 se’n van obrir 32).

La problemàtica d’aquests expedients de queixa ha sigut molt diversa i principalment el Síndic l’ha coneguda a través dels observatoris del Síndic, els mitjans de comunicació o el teixit associatiu. De la temàtica d’aquestes queixes destaquem els problemes següents: les persones amb discapacitat en les borses de treball temporal; la situació de l’habitatge públic a la Comunitat Valenciana; la violència de gènere a la Comunitat Valenciana; la problemàtica de les xiquetes i dels xiquets refugiats; els punts de trobada familiar; les modificacions en el procés de valoració de dependència; l’assistència sanitària a alumnat amb necessitats educatives especials; les instal·lacions provisionals (barracons) en alguns centres d’educació infantil i primària; el retard en la publicació del nou model de formació professional i del llistat de centres que l’anaven a impartir; les mesures judicials en matèria de responsabilitat penal del menor; el pagament de l’impost de plusvàlua en les execucions hipotecàries; la situació dels menors estrangers no acompanyats; la demanda de logopeda per a escolars sords; l’aplicació del programa Xarxa Llibres; l’acollida i la inserció a persones sol·licitants d’asil i refugi; la necessitat de concurs de tercera persona en els procediments de valoració del grau de discapacitat, etc.

 

ALTRES DADES ESTADÍSTIQUES D’INTERÉS DE L’INFORME ANUAL 2016

 • Via de presentació de les queixes

 

Presentació

Nre.

%

WEB

6.005

42,46%

Personació

3.612

25,54%

Correu ordinari

2.246

15,88%

Adreça electrònica

1.995

14,11%

Altres administracions

150

1,06%

Fax

87

0,62%

D’ofici

47

0,33%

Defensor del Poble

1

0,01%

TOTAL

14.143

100,00%

 

 • Manera en què ha conclòs la tramitació de les queixes en 2016

Forma de finalització de les queixes

Nre.

%

Es va solucionar

907

7,27%

Amb recomanació, suggeriment o recordatori (respostes)

8.176

65,57%

Actuació administrativa correcta

2.151

17,25%

Tancades per altres motius

45

0,36%

Se solucionarà

1.025

8,22%

Trasllat al Defensor del Poble

165

1,32%

Total

12.469

100,00%

 

 

Notícies relacionades